УДК: 330.83

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-1

Валерій Вікторович Немченко
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Української Екологічної Академії наук, академік Української Академії Економічної Кібернетики,
завідувач кафедри обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-2984-3357
E-mail: bossvalera29@gmail.com
Катерина Богданівна Козак
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та логістики, Одеська національна академія харчових технологіи
ORCID ID: 0000-0002-8099-6607
E-mail: kozakkate.coach@gmail.com
Олена Олександрівна Меліх
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0003-4650-6130
E-mail: olenamelikh@gmail.com

JEL classification: Q01; Q56

Анотація

Метою статті є аналіз трансформації методологічних принципів дослідження економічних процесів, що є наслідком зміни парадигми розвитку на основі принципів сталості. Розширення предметного поля економічної теорії пов’язано з процесами глобалізації, екологічними викликами, трансформацією соціальної взаємодії, якісно новим етапом науково-інформаційної революції, зміною питомої ваги фінансового сектору в структурі економіки. Розкрито історичний аспект еволюції теорії розвитку з огляду на специфічні особливості різних історичних епох. Досліджено категорію раціональності і механізми досягнення рівноваги економічних систем (від принципу «невидимої руки» до принципу цілеспрямованості на основі антропоцентристської визначеності моделі економічного розвитку). Проаналізовано філософські основи зміни способу мислення і механізмів мотивації економічних суб’єктів у відповідності до парадигми сталого розвитку. Представлено етапи становлення парадигми сталого розвитку в систематизованому вигляді на основі хронологічної послідовності. Розглянуто сучасні концепції розвитку, в яких питання досягнення економічного зростання втрачає свою актуальність як центральна мета економічної політики, на перший план виходять компоненти, що складають зміст сталості. Зроблено висновок щодо основного напряму трансформації методології дослідження економічних явищ і процесів, зміст якого полягає у зсуві в філософії господарювання, що проявляється у доповненні неекономічними складовими розуміння економічної раціональності як основи мотиваційного механізму дій господарюючих суб’єктів. Аналіз еволюції сталого розвитку дозволяє стверджувати, що основним предметом дослідження в межах економічної теорії став пошук шляхів забезпечення коеволюції економічної, соціальної та екологічної складових суспільного розвитку, яка реалізується на основі методології пошуку механізмів пом’якшення внутрішніх конфліктів шляхом знаходження об’єктивно зумовлених функціональних взаємозв’язків між ними.

Ключові слова: методологія дослідження, економічні процеси, парадигма, сталий розвиток, принцип раціональності, ринкова самоорганізація.

Список літератури

  1. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми. Економіка України. №5. С. 4-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_5_2
  2. Reisman David A. Adam Smith on Market and State. Journal of Institutional and Theoretical Economics JITE. Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft. 154. 1998, pp. 357–383.
  3. Козак К.Б. Принцип раціональності в теоріях економічного розвитку. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 3. С. 353-363.
  4. Идея развития: возможность обновления. Материалы научного семинара. Мировая экономика и международные отношения. № 2. С. 75-89.
  5. Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач. Синергетическая парадигма. М., “Прогресс Традиция”, 2006. 85 с.
  6. Цебро О.В. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу як база для інноваційного забезпечення екологічного розвитку регіонів (ноорегіонів). Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 28 (67). № 1. 2017. С. 5-10.
  7. Римский клуб. Теория и практика управлення. № 3. С. 3.
  8. Козак К. Б. Еволюція парадигми сталого розвитку. Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем», (8 жовтня 2020 р.). Харків: ХНТУСГ, 2020. С. 449-451.

Статтю було отримано 22.04.2021