УДК: 332.3:628.477:502/504(477.82)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-4-3

Євсюков Тарас Олексійович
доктор економічних наук, професор, декан факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України
https://orcid.org/0000-0002-0992-5582
Петрович Олександр Миколайович
аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України
https://orcid.org/0000-0002-5001-7789

JEL classification: Q15; R14; R52

Необхідність запровадження ресурсозберігаючих технологій та природоохоронної політики як на міжнародному, так і на регіональному рівнях, швидке зростання протягом останніх століть народонаселення Землі і пов’язані з цим процеси індустріалізації, урбанізації, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, збільшення потреби в енергетичних ресурсах і, відповідно, збільшення кількості відходів, що забруднюють навколишнє середовище, ще більше ускладнює завдання обґрунтування місць розташування нових об’єктів захоронення відходів та оцінки існуючих. Висвітлено складові елементи еколого-економічного механізму вибору земельних ділянок для розміщення регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними, на прикладі Луцького кластера управління відходами Волинської області, що вирішує вище наведені проблеми. Механізм дає змогу визначити перспективні земельні ділянки для розміщення регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними. За допомогою нього можна обрати ту кількість альтернативних ділянок, яку вимагає конкретно поставлена задача. Він враховує в першу чергу інтереси громади, санітарно-гігієнічні норми, є економічно привабливим і зберігає цінні для навколишнього середовища території. Еколого-економічний механізм вибору земельних ділянок для розміщення регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними, складається з п’яти етапів. Вони включають оцінювання території за економічними, екологічними, соціальними та санітарними критеріями. Елементи механізму у вигляді п’яти етапів виконуються окремо та послідовно. Оскільки механізм для більшої наочності і практичності розроблявся на прикладі реальної території, яка ототожнюється з територією сучасного Луцького району Волинської області, було обрано земельну ділянку, яка є найоптимальнішою для захоронення відходів даної території. Наведено подальші дії у розробці даного механізму та його практична цінність.

Ключові слова: еколого-економічний механізм, земельна ділянка, регіональний полігон, відходи, Луцький кластер, критерії відбракування, матриця відстаней, конкурентні критерії.

Список літератури

  1. Петрович О. М., Євсюков Т. О. Аналіз сучасних методичних підходів до визначення місць розташування полігонів твердих побутових відходів. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель: науково-виробничий журнал. Київ: НУБІП України, 2020. № 2-3. 172 с.
  2. Петрович О. М., Євсюков Т. О. Порівняльний аналіз вимог щодо розміщення полігонів твердих побутових відходів у нормативно-правових актах. Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ. 2018. Т. 1. 457 с.
  3. Бучинська І. В. Нечіткі моделі та інформаційна технологія геопросторового багатокритеріального аналізу рішень по розміщенню об’єктів твердих побутових відходів: дисертація. Одеса. 2020. 204 с.
  4. Adefris A. Evaluation of solid wate landfill potential site using GIS based multi criteria evaluation method: a case study of Addis Ababa. Addis Ababa university. Addis Ababa, 2015, 91 с.
  5. Євсюков Т. О., Петрович О. М. Удосконалення еколого-економічного механізму вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів захоронення відходів (на прикладі Луцького кластера Волинської області). Український журнал прикладної економіки та техніки. Том 7. № 2, рр. 234 – 239.
  6. Упражнение 11. Анализ транспортных сетей. Основы геоинформатики: практикум в QGIS. URL: https://aentin.github.io/qgis-course/networks.html.
  7. Про затвердження Методики впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 30.11.2006 № 396. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0396667-06#Text.
  8. Кошкалда І. В., Домбровська О. А., Сопов Д. С., Бутов А. М. Геоінформаційні технології у галузевих кадастрах: напрями розвитку. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. C. 249–258.
  9. Язлюк Б. О., Анопрієнко Т. В., Бутов А. М. Нововведення у сфері оцінки земель в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 3. С. 201–214.
  10. Bilan, Y., Zos-Kior, M., Nitsenko, V., Sinelnikau, U., & Ilin, V. (2017). Social component in sustainable management of land resources. Journal of Security and Sustainability, 7(2), 107-120.

Статтю було отримано 15.11.2022