УДК 330.46: 339.138

Надія Анатоліївна ДАЛЯК
асистент кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
E-mail: nadiya_d82@ukr.net

JEL classification: M 31

Анотація

Вступ. Для підприємства вигідна повторна співпраця з контрагентом. Така взаємодія забезпечується за рахунок міжособистісного спілкування фахівців. Завданням підприємства є підвищення рівня лояльності контрагентів до пропонованої продукції. Найефективніший спосіб прогнозування наслідків рішень у процесі такої взаємодії є використання теорії нечітких множин.

Метою статті є розроблення інструментів для оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами підприємств нафтогазової сфери.

Результати. Охарактеризовано сутність нечітких продукційних моделей. Представлено формалізований узагальнений вигляд такої моделі. Наведено правила для найпростіших систем нечіткого логічного висновку. Узагальнено етапи нечіткого логічного висновку за методом Мамдані. Обґрунтовано доцільність використання трикутної функції належності для якісних показників у даному дослідженні. Охарактеризовано алгоритм формування правил для опису змінних. Наведено перелік евристичних продукційних правил для опису вхідних та вихідної змінних оцінки системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств. Представлено опис вхідних лінгвістичних змінних для формування бази нечітких лінгвістичних правил.  Побудовано граф розрахунку моделі оцінки системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств. Наведено графік функції приналежності змінних моделі оцінки системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств. Розраховано оцінки рівня системи управління взаємовідносинами з контрагентами окремих вітчизняних нафтогазових підприємств. Виявлено високий рівень оцінки серед всіх досліджуваних підприємств.

Висновки. Отримані результати, що свідчать про достатньо високий рівень організації системи управління взаємовідносинами з контрагентами розглянутих нафтогазових підприємств, доцільно використовувати при розробці напрямів стратегічного розвитку компаній у якості рекомендацій для визначення оптимальної програми співпраці з партнерами.

Ключові слова: система управління взаємовідносинами, контрагенти, нечіткі множини, нечітка логіка, нафтогазове підприємство.

Список літератури

  1. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологи идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. Винница: Універсум-Вінниця, 1999. 320 с.
  2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: Мир, 1976. 165 c.
  3. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику URL: http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/fuzzylogic/book1/ index.asp.htm.
  4. Круглов В. В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечёткая логика и искусственные нейронные сети. М.: Физматлит, 2001. 221с.
  5. Демчина М. М., Процюк В. Р., Шекета В. І. Формальні методи інтерпретації даних та знань про нафтогазові об’єкти. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2011. №1. С. 100-108.
  6. Антоненко В.М., Мамченко С. Д., Рогушина Ю. В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навчальний посібник. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. 212 с.
  7. Mamdani E. H. Application of fuzzy algorithms for the control of a simple dynamic plant. Proc. IEEE. № 121, pp. 1585–1588.
  8. Леоненков А.В. Нечёткое моделирование в среде MATLAB. СПб. : БХВ. Петербург, 2003. 736 с.

Статтю було отримано 05.12.2018