УДК: 65.9

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-14

Наталія Йосипівна Басюркіна
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління бізнесом, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0001-9342-8863
Аліна Валеріївна Гріщенко
аспірант кафедри управління бізнесом,
Одеська національна академія харчових технологій,
ORCID ID: 0000-0002-0510-017X
Олександр Миколайович Ласкаєв
асистент, аспірант кафедри управління бізнесом, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0003-4800-5380

JEL classification: L14

Анотація

В статті розкрита сутність креативності як механізму управління бізнесом та сформовані причини важливості використання таких творчих механізмів на підприємстві. Доведено, що креативність супроводжує інновації, підвищує продуктивність, дозволяє адаптуватися у зовнішньому середовищі, наприклад, пандемія COVID-19; креативність необхідна для зростання підприємства також, як навичка, яку може мати персонал підприємства, вона може бути невід’ємною частиною роботи всієї організації. В роботі досліджена техніка Scamper, яка використовується як метод мозкового штурму при розробці та удосконаленні процесів, ідей, товарів на підприємстві. Техніка Scamper являє собою систему питань за різними напрямами, після відповідей на які підприємства зможуть змінити ситуацію. Встановлено, що на етапі заміщення можна шукати заміну всьому, будь-якій проблемі або задачі, комбінування призведе до комбінації вже існуючих, не пов’язаних між собою ідей, де рішення проблеми вже існує, але з іншої області досвіду підприємства. Етап модифікування може бути новим поглядом на найважливіші складові концепції процесів організації, продуктів, послуг або проблем, інше використання це ідея, що призначається для відмінного вирішення набагато більшого числа проблем, ніж раніше, а також дає можливість на етапі усунення скоротити, мінімізувати ресурси або етапи процесу. В статті розглянуті кроки, які компанія та її керівництво може використовувати для виведення на ринок особливого продукту. Використовуючи метод креативного мислення Scamper, підприємство може визначити ті продукти, яким необхідні інновації, визначити їх функції, властивості та за допомогою компонентів методики дати відповідь на поставлені питання, повторити ці кроки декілька разів, тим самим отримати більше інноваційних ідей про продукти.

Ключові слова: техніка Scamper, креативні механізми управління бізнесом.

Список літератури

  1. Bhasin H. SCAMPER – Technique For Creative Problem Solving URL: https://www.marketing91.com/scamper/
  2. Elmansy R. A Guide to the SCAMPER Technique for Creative Thinking. URL: https://www.designorate.com/a-guide-to-the-scamper-technique-for-creative-thinking/
  3. Буковинська М. П. Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу. Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 51. С. 122-128.
  4. Грабовська І. В. Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 2. Том 2. С. 192-197.
  5. Інновації за допомогою методу SCAMPER. URL: https://uk.profi-management.net/12113005-innovate-with-the-scamper-method
  6. Журавльов В. А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества (Часть 1). Креативная экономика. 2008. №4. С. 3-8.
  7. Кліпкова О. І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. Випуск 2(4). Частина 2. 2015. С. 76-79.
  8. Калюжна О. В. Креативний менеджмент. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5010/1/Kreatyvnyy%20menedzhment.pdf
  9. Литвин І.В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.7. С. 360-364.
  10. Продіус О. І Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління Економіка: реалії часу. 2012. № 2 (3). С. 67-72. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html

Статтю було отримано 12.12.2021