УДК 336.221.4

Євгеній Анатолійович ЛОМАКА
здобувач кафедри фінансів та кредиту,
Харківськии національнии університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Вступ. Актуальність теми полягає у тому, що в умовах міжнародної глобалізації для економіки України її зовнішньополітичним пріоритетом є інтеграція з країнами світу з розвинутою ринковою економікою, зокрема її системи оподаткування.

Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних засад оподаткування зарубіжних економічно розвинених країн, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо формування й розробки вітчизняної стратегії оподаткування, Державної фіскальної служби України в умовах глобалізації економіки.

Результати. На основі аналізу досвіду оподаткування зарубіжних економічно розвинених країн на прикладі Польщі, США, Нідерландів та Італії виокремлено ключові можливості розвитку, сильні та слабкі сторони системи оподаткування в Україні. Це дало можливість сформувати перспективну стратегію розвитку суб’єктів оподаткування, якою, в першу чергу, передбачено доступ до єдиного, розширеного, гармонізованого ринку зарубіжних країн, й подолання слабких сторін внутрішнього середовища в системі оподаткування України.

Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що з огляду на досвід країн із розвиненою економікою, Україна потребує нетрадиційного підходу до кодифікації наявної податкової системи. Результатом такого підходу може бути передусім стабілізація основ оподаткування, закладення підвалин цілісної податкової бази, а також – створення сприятливих умов для вдосконалення механізму нарахування та стягнення податків. Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл та перерозподіл на цілі економічного та соціального розвитку.

Ключові слова: податкова система, оподаткування, фіскальна служба України, податок, країни з розвинутою ринковою економікою, глобалізація.

Список літератури

 1. Базюк В. Р., Лагдан А. В. «Фінансова політика України: сутність та проблеми розвитку» 18.04.2018 року. URL: http://ukrlogos.in.ua/ documents/18_04_ 2018_ 169
 2. ІвановЮ. Б., Єськов О. Л. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект : моно-графія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. 328 с.
 3. КотинаГ., Степура М. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід. Економіст. 2010. № 5. С. 31-35.
 4. КрисоватийА. І., Валігура В. А. Домінанти гармонізації оподаткування: на-ціональні та міжнародні вектори. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. 248с.
 5. КрисоватийА. І. Аксіоми суспільного вибору в податкових фінансах. Світ фінансів. 2007. №3. С. 7-15.
 6. МартиненкоВ. Л. Податкова політика в Україні та її вдосконалення з метою активізації інвестиційної діяльності. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 2. С. 46-50.
 7. МельникВ. М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків. Фінанси України. 2006. №1. С. 31-37.
 8. МельникП. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці : монографія. Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. 362 с.
 9. МиколайчукН. С., Костіна Н. М. Пріоритетні напрями роботи органів Державної податкової служби України щодо забезпечення партнерських взаємовідносин із платниками податків. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон, ХДАУ. 2009. Вип. 66. С.256-262.
 10. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України / кол. авторів [заг. редакція: М.Я. Азаров]. Т. К.: Міністерство фінансів України, 2010. 784 с.
 11. НікітішинА. Податкова політика в умовах світової фінансової кризи: вітчизняна та зарубіжна практика. Вісник податкової служби України. №6 (578).
 12. ОлійникО. В., Філон І. В. Податкова система : навч. посіб. К: Центр навчальної літератури, 2006. 456 с.
 13. Педь І. В. Податкова конкуренція. К.: Експерт-Консалтинг, 2009. 415 с.
 14. Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи : монографія / [П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій та ін., за ред. З. С. Варналія]. К.: Знання України, 2008. 657 с.
 15. Податкова система України : навч. посіб. / За ред. І. О. Лютого. К.: ЦУЛ, 2009. 456 с.
 16. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. проф Ю. Б. Іванова. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. 448 с.
 17. Проблеми формування податкової системи України: регіональний аспект: Монографія / [Л. П. Сідельникова, Г. А. Стасюк, Т. В. Чижова та ін.]; за заг. ред. Л. П. Сідельникової. Херсон: ХНТУ, 2010. 227 с.

Статтю було отримано 12.10.2018