УДК: 38.439

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-21

Валерій Павлович ГАЛУШКО
доктор економічних наук, професор, Національнии університет біоресурсів і природокористування Украї ни, член-кореспондент НААН ORCID ID: 0000-0001-8645-9434 E-mail: worldagro_chair@nubip.edu.ua
Ірина Миколаївна ВИСОЦЬКА
здобувач, координатор компоненту «Молочнии сектор» Швеи царсько-украї нської програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах Украї ни» E-mail: iryna.vysotska@qftp.org
Надія Степанівна САРАБАЙ
аспірант, Національнии університет біоресурсів і природокористування Украї ни ORCID ID: 0000-0002-4808-7729 E-mail: nadiasarabaj@gmail.com

JEL classification: L15

Анотація
Питання якості молока, яким чином вона має забезпечуватись, хто несе відповідальність на законодавчому рівні за її забезпечення та перевірку відповідності стандартам та які вони мають бути, стало одним із найгостріших протягом останніх років. Для того, щоб зрозуміти, як краще та ефективніше впровадити нові зміни не лише у законодавчі нормативні документи, а й реалізувати їх та почати використовувати у процесі виробництва молока, необхідно дослідити світовий досвід становлення та використання міжнародних стандартів щодо його якості.
Відповідно було проведено аналіз процесу реалізації приватних ініціатив у забезпечення якості у країнах Європейського Союзу та досліджено, які саме галузеві системи забезпечення якості сформувалися. Це дозволило окреслити основні критерії системи забезпечення якості виробництва молока, на основі яких було побудовано базову модель забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі. Дана модель показує, що якість молока та його контроль починається від виробника. На основі цього визначено основні фактори контролю на початковій стадії. До таких факторів належать: годівля худоби, технологія утримання худоби, технологія доїння, гігієна обслуговуючого персоналу, технологія зберігання молока, маркетинг готової продукції, внутрішній контроль.
Для того, щоб проаналізувати можливості застосування зарубіжних механізмів контролю якості молока у виробничому ланцюзі відповідно до умов українських товаровиробників на основі запропонованої моделі, необхідно також дослідити, хто визначає параметри якості, яку роль у цьому відіграють приватні ініціативи та оцінити роль галузевих самоврядних організацій.
Міжнародні сертифіковані системи менеджменту якості набули поширення серед виробників молочної продукції, які орієнтовані на експорт. А для адаптування моделі зарубіжних систем якості до умов українських товаровиробників необхідно забезпечити не лише систему контролю на законодавчому рівні, але й економічні стимули, які будуть сприяти виконанню встановлених законодавством вимог.
Ключові слова: контроль якості молока, система менеджменту якості.

Список літератури
1. Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства. Економіка АПК. 2010. №11. С. 58.
2. Державна служба статистики України. Веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. «Food and Veterinary Office». Веб-сайт. URL: ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=7945
4. Schulze, H., Spiller, A. Qualitätssicherungssysteme in der europäischen Agri-Food Chain: Ein Rückblick auf das letzte Jahrzehnt. Diskussionspapiere 0802, Göttingen, 2008.
5. Beckmann V. Transaktionskosten und institutionelle Wahl in der Landwirtschaft: zwischen Markt, Hierarchie und Kooperation. Berlin, Ed. Sigma, 2000.
6. Schramm, M., Spiller, A. Farm-Audit und Farm-Advisory-System: Ein Beitrag zur Ökonomie von Qualitätssicherungssystemen. Berichte über Landwirtschaft 81, 2003. рр. 165-191.
7. Schlossberg, F., Schnell, J. Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungssysteme in der Land- und Ernährungswirtschaft, Hrsg: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 2009.
8. Theuvsen, L. Qualität als Unternehmensphilosophie. In: Dachverband Agrarforschung (Hrsg.): Lebensmittelqualität und Qualitätssicherungssysteme, Frankfurt/Main, 2004, рр. 151-166.
9. Reisch, L.A. Food-Chain-Politik – Element einer strategischen Neuorientierung der Agrarpolitik. Agrarwirtschaft 55, 2006, рр. 310-322.
10. Офіційний веб-сайт «Assured Dairy Farms». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.assureddairyfarms.org.uk
11. «Qlip». Веб-сайт. URL: www.qlip.nl
12. «Integrale Kwaliteit Melk». Веб-сайт. URL: www.ikm.be
13. «Milchprüfringe Baden-Württemberg e.V.» Веб-сайт. URL: www.milchpruefring.de
14. Національна асоціація молочників України. Веб-сайт. URL: www.ukrmolprom.kiev.ua

Статтю було отримано 05.03.2020