УДК 338.637

Ірина Анатоліївна МАРКІНА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту,
Полтавська державна аграрна академія
E-mail: irisla7@ukr.net
Олена Михайлівна ОВЧАРУК
здобувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
E-mail: elena200781@gmail.com

JEL classification: M15; M31; Q13

Анотація

Вступ. Для забезпечення належного рівня обґрунтування управлінських рішень необхідно створити інформаційну безпеку маркетингової діяльності підприємств агропродо-вольчої сфери. Цілі стратегічного маркетингу на споживчому ринку включають сукупність тимчасових,  кількісних та якісних цілей, які сприяють формуванню інформаційного поля підприємства. Тому для уникнення кризових ситуацій та забезпечення інформаційної безпеки необхідна діагностика проблем, які можуть виникати через недостатність уваги до поточної інформаційної ситуації.

Мета дослідження полягає у виявленні проблемної зони забезпечення інформаційної безпеки діяльності підприємства агропродовольчої сфери в ринковому середовищі.

Результати. Запропоновано використання методу RCA+ (Root Conflict Analysis Plus) для дослідження наслідків дій підприємства агропродовольчої сфери від мінімізації витрат на утримання маркетингової служби для формування бюджету оновлення продуктового набору. В результаті  побудови діаграми було визначено ряд протиріч. Визначено, що ініціатива оновлення продуктового набору може бути провалена через неефективні комунікації зі споживачами. Для вирішення виявлених протиріч запропоновано використання модифікованої задачі лінійного програмування у формі цільового програмування (багатокритеріальної оптимізації) з кількома цільовими функціями. Імплементація зазначеного методу розглянута на прикладі реалізації проекту освоєння нового ринку збуту м’ясної та ковбасної продукції досліджуваним підприємством. Надані умовні позначення, які описують модель. Розраховане оптимальне рішення поставленого завдання. Отримані результати цільового програмування дозволяють отримувати ефективні вирішення завдань, але не оптимальні, призначені для забезпечення максимальної вигоди для найбільш пріоритетних цілей з можливими поступками за іншими параметрами. Розглянуто метод пріоритетів цільових функцій, за яким було отримано той же потенційний обсяг споживачів але за меншу вартість. Надано розрахунок загальної доходної частини та маржинального доходу за місяць діяльності торгової точки франчайзингової мережі. Розглянуто поточні витрати на утримання франчайзингової торгової точки та валовий прибуток від неї.

Висновки. Порівняно методи вирішення завдань цільового програмування для недопущення кризових ситуацій через протиріччя у використанні бюджету підприємства: метод коефіцієнтів і метод пріоритетів.

Ключові слова: інформаційна безпека, маркетингова діяльність, підприємства агропродовольчої сфери, кризові явища, формалізація, методи цільового програмування, протиріччя, бюджет підприємства.

Список літератури

 1. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 10-14.
 2. Киризюк С. В. Диверсифікація економічної діяльності агровиробників: деякі висновки з досвіду ЄС. Економіка і суспільство. Випуск № 12. 2017. С. 44-51.
 3. Осадча Н. В., Понуренко О. Л. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства. Агросвіт. № 22. 2018. С. 17-20.
 4. Хандій О. О. Антикризові інструменти управління підприємством: практичні аспекти реалізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 4. 2012. С. 186-192.
 5. Лівінський А. Концептуальні підходи до формування стратегії реновації діяльності підприємств тваринництва та її інституційне забезпечення. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 1 (13). 2018. С. 40-46.
 6. Малик І. П., Голуб І. М. Технологічне оновлення виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 15. 2017. С. 263-267.
 7. Шворак А. М., Кулинич М. Б., Коваль Н. І. Сутність та обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 14. 2016. С.604-608.
 8. Бергер А. Д. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України. Інтелект ХХІ. № 1. 2017. С. 41-51.
 9. Грибан Н. Г. Проблеми та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі аграрного сектора. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2. 2013 (79). С. 159-164.
 10. Драган О. І. Запровадження технології аутсорсингу для удосконалення бізнес процесів підприємства. Інтелект ХХІ. № 2. 2018. С. 135-139.
 11. Дьяченко Ю. В. Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 16, частина 1. 2017. С. 94-97.

Статтю було отримано 05.12.2018