УДК: 338.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-8

Лариса Володимирівна ІВАНЧЕНКОВА
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Одеської національної академії харчових технологіи
Катерина Вікторівна СТАСЮКОВА
Старшии викладач кафедри обліку і аудиту
Одеської національної академії харчових технологіи

JEL classification: L15

Анотація

Вступ. Питання виготовлення якісної продукції є актуальним для будь-якого підприємства. Для досягнення цієї мети необхідно відповідати міжнародним стандартам і встановленим вимогам. У сучасних ринкових умовах зусилля товаровиробників спрямовані на задоволення попиту споживачів, які, в свою чергу, керуються якісними характеристиками товару.

Метою статті є висвітлення основних питань якості продукції, як один із факторів підвищення й забезпечення конкурентоспроможності сучасного виробництва.

Результати. Запропоновано етапи інформаційного забезпечення процесу прийняття рішень для обґрунтованого вибору стратегії управління параметрами якості та іміджу підприємства. Встановлено, що поняття якості варто розглядати як баланс між складовими: формальна якість, функціональна якість та етична якість. Представлена роль логістичного мислення в забезпеченні реалізації інноваційних процесів у діяльності підприємства. Розглянуто закономірність управління потоками продукції та грошових коштів на основі інформації моніторингової оцінки стану ринку й вироблення стратегії розвитку. Розвиваються принципи маркетингових досліджень з урахуванням логістичного ланцюга. Це зумовлює підвищення ролі взаємодії підрозділів підприємства для забезпечення стабільності потокових процесів від придбання сировини до реалізації готової продукції. Доведена необхідність врахування фундаментального зв’язку між очікуваннями та реальними властивостями об’єкта при наявністю на ринку субститутів. Визначений зміст ризику. Представлено розуміння специфічного ризику підприємства, яке реалізує стратегію підвищення якості та конкурентоспроможності. Розглянута група ризиків для підприємств, що орієнтуються на виробництво благ, які забезпечують рівень якості життя. Розглянуто методичні підходи, які забезпечують економічну стійкість і раціональність позиціонування підприємства: перший орієнтований на формування виробничого потенціалу, другий – на використання принципу диверсифікації як чинника зниження інвестиційного ризику реалізації програми підвищення якості в маркетинговій зоні.

Висновки. Головною проблемою в системі управління якістю є встановлення показників і ступеня чутливості попиту на продукцію та її характеристики. Вирішальне значення інвестицій в забезпеченні належного рівня якості продукції обумовлює необхідність управління проектами на основі моделей оцінки ефективності капітальних активів за критеріями мінімізації інвестиційного ризику та максимізації прибутковості.

Ключові слова:  якість продукції, конкурентоспроможність, конкурентне виробництво, підприємство, фактори конкурентоспроможності.

Список літератури

 1. Амбарцумов А. А., Стерліков Ф. Ф. 1000 термінів ринкової економіки: навчальний посібник. М.: Крон-Пресс, 1993. 302 c.
 2. АндріановВ. Д. Економічний та інвестиційний потенціал. М. : ВАТ Економіка, 1999. 662 с.
 3. Бірман Г., Шмідт С. Економічний аналіз інвестиційних потоків. М. : ЮНИТИ, 1997. 631 с.
 4. Великий комерційний словник / За ред. Т.Ф. Рябової. М .: Ре-редакція “Війна і мир”, 1996. 400 с.
 5. Великий економічний словник / За ред. А.Н. Азріліяна. 3-тєвид. стереотип. М .: Інститут нової економіки, 1998. 864 с.
 6. Буркинский Б. В., Лазарева Е. В., Агєєва І. М. та ін. Конкурентоспро-можність продукції і підприємства. Одеса: ІПРЕЕД НАН Укрїни, 2002. 132 с.
 7. Ковальчук С. В. Підвищення якості продукції в контексті маркетингової логістики. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №2, Т.2. С. 60–63.
 8. ЛагодієнкоВ. В., Лагодієнко Н. В. Моделювання оцінки інноваційної спроможності промислових підприємств. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». №1 (28), 2019. С. 280-289.
 9. Лагодієнко В. В., Голодонюк О. М., Мільчева В. В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип. 2. 2018. С. 40-50.
 10. Малюта Л. Я. Забезпечення якості продукції – необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі. Економіка, фінанси, право. 2008. № 9. С. 11–14.
 11. Мудрак Р. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172(7-8), С. 44-50.

Статтю було отримано 25.02.2019