УДК: 658:005.511

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-10

Вікторія Григорівна Краля
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-0990-0788
E-mail: VKralya2905@gmail.com

JEL classification: G34

Анотація

Для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень з кожним роком все більш затребуваним стає всебічне дослідження операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств. Діагностика стану управління є аналітичною процедурою, що має на меті встановлення «слабких сторін» механізму управління підприємства. Розрізняють декілька методичних підходів до проведення діагностики діяльності підприємства, що відрізняються інструментарієм і заснованих на структуруванні, виявленні головної ланки, встановлення причинно-наслідкових зв’язків і взаємозалеж-ностей, узагальненні (синтезі) отриманих результатів. На практиці зазвичай використовується не один, а сукупність методів аналізу. Ефективність функціонування кожного підприємства залежить насамперед від того, відповідають чи не відповідають управлінські рішення реальному стану ринкового середовища господарювання. Базою для обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень має бути діагностика ефективності діяльності підприємства. Головною метою управлінської діагностики є встановлення діагнозу досліджуваного об’єкта та виявлення змін його стану з метою формування майбутніх перспектив розвитку. За допомогою діагностичних процедур можна всебічно проаналізувати економічну діяльність підприємств, а також виявити перспективи його розвитку. Разом із цим, діагностика повинна постійно розвиватись, тому на підприємстві доцільно застосовувати заходи, що будуть направлені на її вдосконалення. За результатами діагностики формується системне бачення керівництвом підприємства проблемних областей, що дозволяє оцінити поточний стан і тенденції розвитку комерційної, виробничої, фінансової складових діяльності підприємства, визначити слабкі місця в управлінні, розставити «по місцях» проблеми, з’ясувати причини і джерела їх виникнення, встановити пріоритети в роботі з проблемами підприємства, оцінити можливі варіанти розв’язання цих проблем з прогнозом можливих результатів, виробити попередні рекомендації з розробки стратегії розвитку підприємства на середньострокову або довгострокову перспективу. Крім цього, керівництвом приймаються обґрунтовані управлінські рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання виявлених резервів із прогнозованим економічним ефектом.

Ключові слова: інструментарій, управлінська діагностика, методи діагностики, ефективність рішень.

Список літератури

  1. Шляга О. В., Фурсик М. В. Сутність діагностики економічного стану підприємства в сучасних умовах господарювання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Випуск 5. С.44-54.
  2. Яцкевич І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 292 с.
  3. Durišová Mária Tokarcíková Emese. Diagnostic Process of Company Productivity. Managing Global Transitions. 2009. Vol. 7 (4). pp. 349-366.
  4. Kataev M., Bulysheva L., Emelyanenko A. and Bi Z. Enterprise Diagnostics for Evaluation of Enterprise Business Processes. Journal of Industrial Integration and Management Vol. 01, No. 02, 1650008 (2016) https://doi.org/10.1142/S2424862216500081.
  5. Коваленко В. В. Теоретичні підходи у визначенні сутності діагностики підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 2(1). С. 17-20.
  6. Косянчук Т. Ф., Лук ’янова В. В., Майорова Н. І., Швил В. В. Економічна діагностика : навчальний посібник. Львів : Новий Світ. 2000. 2007. 452 с.
  7. Сарай Н. І. Економічна діагностика : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. с. 165.
  8. Коваленко О. В., Біла Д. М. Роль економічної діагностики у процесі прийняття рішень. Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції і інноваційного развитку. Зб. наук. праць Міжн. наук.-практ. конф. 24-25 квіт. 2014 р. Том 2. С. 56-58.
  9. Заярна Н. М. Сутність діагностики стану господарської діяльності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип.20.14. С.142-147.
  10. Гречан А. П., Радіонова Н. Ю. Діагностика ефективності діяльності підприємств. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_10_1/Grechina.pdf.

Статтю було отримано 09.01.2021