УДК 369.5

Валерiя Юрiївна ПРОКОПЕНКО
доктор економічних наук, професор,
Мiжнароднии iнститут iнновацiи них освiтнiх технологiи
E-mail: Prokopenko_valeriia@ukr.net
Віталія Сергіївна МІЩЕНКО
кандидат економічних наук, старшии викладач кафедри фінансів,
Харківськии національнии аграрнии університет ім. В.В. Докучаєва
E-mail: vitaliya23mishchenko@gmail.com
Андрій Сергійович ДЯДІН
Кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету №2 ХНУВС
E-mail: Dyadin@meta.ua

Анотація

Вступ. Розпочате реформування вітчизняної пенсійної системи, яке має на меті зменшення дефіциту Пенсійного фонду України й забезпечення її самодостатності, на сьогоднішній день проходить шляхом осучаснення методики нарахування і виплати пенсій, запровадження сучасних інформаційних технологій управління процесами функціонування Пенсійного фонду України, удосконалення національного законодавства шляхом наближення його до вимог європейського адміністративного простору. Саме від цього значною мірою залежатиме глибина здійснених перетворень у межах пенсійної реформи. У наукових колах питання про характерні ознаки, сутність і зміст пенсійної системи, а також саме визначення поняття «пенсійна реформа» досі залишаються не достатньо дослідженими, що не в останню чергу пов’язано з швидкими темпами змін зовнішнього середовища функціонування пенсійної системи.

Метою дослідження є аналіз особливостей структури сучасної пенсійної системи, основні виклики пенсійної реформи й перспективи її впровадження в Україні. Досягнення поставленої мети вимагало дослідження основних елементів пенсійної системи й напрямів її сучасного реформування в контексті світового досвіду.

Результати. Проаналізовано наслідки пенсійної реформи на відповідність цілям і критеріям для пенсійної системи. Доведено необхідність реформування пенсійної системи з метою недопущення негативного впливу на стан економічної безпеки держави. У статті висвітлено становлення інституту пенсійного забезпечення. Проаналізовано сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні.

Список літератури

 1. Чугунов І. Я., Насібова О. В. Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпе-чення. Вісник КНТЕУ. 2016. № 1. С. 80–97.
 2. Кириленко О. П. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 350 с.
 3. Чугунов І. Я., Насібова О. В. Фінанси пенсійного забезпечення: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 248 с.
 4. Офіційний сайт пенсійної реформи уряду 2017 року. URL: http://pensii2017.info.
 5. Лібанова Е. М. Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації: колективна монографія. К. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 270 с.
 6. Global Age Watch Index 2015. HelpAge International. URL: http:// www. helpage. org/global-agewatch/population-ageing-data/global-rankings-table/.
 7. Офіційний сайт Пенсійного фонду України URL: http://www.pfu.gov.ua.
 8. World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals // International Labour Organization. URL: 604882.pdf.
 9. Пищуліна О. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії. Київ: Центр Разумкова, 2017. 456 с.
 10. ILO Convention no. 102 on Minimum standards for social security, 1952. International Labour Organization. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB: 12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247.
 11. Зацеркляний М. М., Мельников О. Ф. Основи економічної кібернетики: навчальний посібник. Чернівці: Наші книги. 2008. 392 с.
 12. Ljungqvist L., Sargent Th. Recursive Macroeconomic Theory (3rd). MIT Press. 2012.
 13. Renshaw G. Maths for Economics. New York: Oxford University Press, 2005. P. 516-526.

Статтю було отримано 02.11.2018