УДК 336.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-7

Олена Валеріївна ДОВГАЛЬ
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук,
Миколаївського національного аграрного університету
E-mail: dovgal@mnau.edu.ua

JEL classification: H53; R23; J11; O18

Анотація

Вступ. Залежність стану сільських територій від рівня розвитку соціальної інфраструктури обумовлює потребу в її визначенні як пріоритетного напряму підтримки з боку держави. Аналіз сучасного стану наукових досліджень дозволяє обґрунтувати актуальність визначення ролі соціальної інфраструктури у формуванні демографічного потенціалу сільських територій регіону.

Метою статті є  наукове обґрунтування ролі соціальної інфраструктури у формуванні демографічного потенціалу сільських територій регіону.

Результати. Розглянуто ефективність імплементації Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві». Визначено схожість мотивів між сільським населенням та державою щодо незмінності укладу життя на селі. Розвиток соціальної інфраструктури на селі здешевлює перехід сільськогосподарського сегменту до ринкових умов господарювання. Доведена неефективність нормативного забезпечення розвитку українського села, що підтверджується відсутністю його відповідної інституційної форми або неналежної імплементації. Представлено заходи забезпечення сільських населених пунктів необхідною інфраструктурою, розроблені експертами Національного інституту стратегічних досліджень. Обґрунтовано, що покращення ефективності соціальної інфраструктури села неодмінно відіб’ється на підвищенні рівня життя сільського населення, сприятиме наближенню умов життя на селі до міських стандартів.

Висновки. Повноцінна та високоорганізована соціальна інфраструктура, поряд із наявністю високооплачуваної роботи, є безальтернативною умовою формування та розвитку демографічного потенціалу. Через сучасний критичний стан соціальної сфери села, а за ним й інших аспектів життєдіяльності сільських територій необхідно реалізовувати заходи розвитку соціальної інфраструктури із відповідною інституціональною підтримкою.

Ключові слова: регіональна політика, соціальна інфраструктура, ресурсний потенціал, демографічний потенціал, сільські території.

Список літератури

 1. Морозова Г. С. Соціальна інфраструктура села та її вплив на сталий розвиток сільськогосподарських підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2012, Вип. 4, Т. 1. С. 210-214.
 2. Воркун Л. І., Демкович Л. К. Оцінка стану соціальної інфраструктури сільських територій Чернівецької області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013, Вип. 6 (104). С. 201-211.
 3. Кучеренко В. Р., Макуха С. М. Національна економіка: відтворення соціальної інфраструктури села. Одеса: Друкарський дім, 2012. 108с.
 4. МудракР. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172 (7-8). С. 44-50.
 5. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України № 400-XII від 17.10.1990 р. Відомості Верховної Ради УРСР, 1990. №45. С. 602.
 6. Абрам’юк І. Чи є розвиток українського села справжнім пріоритетом державної політики? Інститут громадянського суспільства. 2012. URL: http://www.csi.org.ua/www/?p=2264
 7. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь./[В. В. Борщевський Х. М. Притула В. Є. Крупін І. М. Куліш]. Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 2011. 60с.
 8. Авчухова А. М., Кочемировська О. О. Земля − село − люди − реформа: збірник аналі-тичних матеріалів. Експертний форум з питань земельної реформи. С.14-20.
 9. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України №1158. від 19.09.2007р. Офіційний вісник України. 2007, №73. С. 7-8.
 10. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України. Державне будівництво. №2. URL: http://194.44.242.244/e-journals/DeBu/2007-2/doc/5/05.pdf
 11. Ладика В. І. Розвиток сільських територій: стан та перспективи. Пропозиція №1 URL: http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=3117&number=103)
 12. Мудрак Р. П., Лагодієнко В. В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС». Економіка України. 2018. №1 (674). С. 28-40.
 13. Лагодієнко В. В., Боднар О. А. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону. Економіст. 2012. № 2. С. 50-51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_2_18.
 14. Авчухова А. М., Кочемировська О. О. Аналітична записка: Щодо проблем розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів. К.: Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1132

Статтю було отримано 15.02.2019