УДК 336.76:6313

Юлія Анатоліївна ЛЕЩУК
Аспірантка кафедри економіки та соціально-поведінкових наук
Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини

Анотація

У статті визначено сучасний стан міжнародних та вітчизняних товарних і фінансових ринків, сутність ризику, класифікація ризиків в умовах невизначеностей. Встановлено основні ризики, що є об’єктом управління у біржовій діяльності та розмаїття наявних на даний час ризиків, що викликає необхідність запровадження використання хеджування і у практиці вітчизняних суб’єктів ринку. Автором обґрунтовано реалізацію концепції біржового ризику, як невизначеності, яка полягає в тому, що теоретично існує велика кількість можливих результатів розвитку подій від прийнятих рішень, які викликані невпевненістю та неможливістю отримання очікуваних результатів від реалізації поставлених цілей. Висвітлено актуальність використання на біржах строкових видів контрактів – ф’ючерсів та опціонів, що забезпечить ефективний механізм управління ціновими та курсовими ризиками або хеджування. Доведено, що якість хеджування залежить від ступеня кореляції спотових та ф’ючерсних чи опціонних цін.

Ключові слова: ризики, цінові ризики, біржова діяльність, біржовий ринок, управління ризиками, хеджування.

Список літератури

 1. АндрейчиковаА. М. Еволюція поглядів на проблему ризику в економічній науці. Економічний вісник, 2014. №1. С. 38–
 2. ВишняковЯ. Д. Общая теория рисков: учеб пособие. М. : Из-й центр «Академия», 2007. 368 с.
 3. ВітлінськийВ. В., Верченко, П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2000. 292 с.
 4. Гранатуров В. М., Литовченко И. В. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики. Одесса: МУП Эвен, 2005. 204 с.
 5. ГранатуровВ. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: навч. посіб. К. : Зв’язок, 2000. 149 с.
 6. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2005. 252 с.
 7. Лысюк А. П., Шаповал С. С., Свинарев Ю. Н. Модели учета рисков в оценке эффективности реальных инвестиций. Одесса: ТЭС, 2004. 95 с.
 8. Штангрет А. М. Поняття «безпека», «небезпека», «ризик», «загроза»: суть та взаємозв’язок. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. №9. С. 37–
 9. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2000. 400 с.
 10. Луман H. Понятие риска. THESIS. 1994. № 5. С. 135–160.
 11. Прогнозування та хеджування фінансових ризиків: монографія / за ред. Л. О. Примостки. К.: КНЕУ, 2014. 424 с.
 12. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України: [монографія] / М. А. Йохна, В. В. Стадник, І. В. Сокирник, О. С. Новікова, О. В.Декалюк; за заг. ред. М. А. Йохна. Хмельницький: ХНУ, 2013. 347 с.
 13. Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економiчний ризик: навч. посiб. К.: Академвидав, 2007. 464 с.
 14. Баканов М. И., Чернов В. А. Анализ коммерческого риска. Бухгалтерский учет. 2003. №10. С. 25–28.

Статтю було отримано 10.08.2018