УДК: 658:378.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-1-50

Балановська Тетяна Іванівна,
кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України
https://orcid.org/0000-0001-6814-5888
Чжен Яньцзя,
здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, Національний університет біоресурсів і природокористування України
https://orcid.org/0009-0009-9850-4699

JEL classification: Н52, I23, I25, I28

У статті розкрито поняття сутності, значення і якості освітніх послуг. Встановлено, що надання якісних освітніх послуг закладами вищої освіти сприяє формуванню конкурентоспроможного фахівця на ринку праці. Розглянуто складові якості освітньої послуги, які включають у себе якість об’єкта отримання освітніх послуг, якість суб’єкта надання освітніх послуг і якість процесу надання освітніх послуг. Охарактеризовано структури управління якістю освітніх послуг закладів вищої освіти в Україні та Китайській Народній Республіці. Встановлено, що у Китайській Народній Республіці, окрім центрального й місцевого органів управління вищою освітою, існує й змішана модель управління вищою освітою. Досліджено, що оцінювання якості освітніх послуг як в Україні, так і в Китайській Народній Республіці ґрунтується на стандартах вищої освіти. Підкреслено важливість стандартів вищої освіти та основні принципи, які вони охоплюють.

Ключові слова: управління якістю, освіта, освітня послуга, якість освітньої послуги, заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти.

Список літератури

 1. Акредитаційна комісія України. URL: http://ak.gov.ua/index.php/about-aku.
 2. Відділ вищої освіти Міністерства Китайської Народної Республіки. URL: http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/s7187.
 3. Директорат фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/direktorati/direktorat-vishoyi-osviti-i-osviti-doroslih.
 4. Де Ч., Бао Я. Вибір і зміна політики пріоритетного будівництва вищої освіти за 70 років створення КНР. Дослідження вищої освіти в Китаї. 2019. № 11. С. 22–24.
 5. Деякі питання Державної служби якості освіти України: Постанова Кабінету Міністрів України № 168 від 14 березня 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-%D0%BF#n13.
 6. Грищенка І.М. Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: мон-я. Хмельницький: ХНУ, 2010. 478 с.
 7. Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти. Київ: Знання України, 2008. 331 с.
 8. Курило В.І., Балановська Т.І., Головій Л.В. Освітні послуги у сфері вищої освіти: правовий вимір: монографія. Київ: НУБіП України, 2017. 172 с.
 9. Кухарська Л.В. Парадигма поняття «якість послуг закладів вищої освіти». Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 3 (114). Ч. 1. С. 46-53. URL: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-3-9.
 10. Кухарська Л.В. Управління якістю послуг в системі економічної безпеки закладів вищої освіти України: дис. … доктора філософії: 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 241 с.
 11. Міністерство освіти видало перший національний стандарт якості викладання у сфері вищої освіти у КНР. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2018n/xwfb_20180130/sfcl/201801/t20180130_325920.html.
 12. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua.
 13. Міністерство освіти Китайської Народної Республіки. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s5990/201503/t20150331_186797.html.
 14. Ніколаєнко С.М. Рейтингові системи-складові національного моніторингу якості вищої освіти. Вища школа. 2007. № 4. С. 3-14.
 15. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід. Київ: КНЕУ, 2001. 208 с.
 16. Про вищу освіту: Закон Китайської Народної Республіки від 29 серпня 1998 року. URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620257.html.
 17. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
 18. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 16 жовтня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF#Text.
 19. Про освіту: Закон України № 2145-VIII від 28 вересня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#top.
 20. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 244 від 15 квітня 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0%BF#Text.
 21. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: ратифікована 16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європейським парламентом. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
 22. Цзінь С. Про освітню послугу та її цінність. Педагогічні дослідження. 2003. № 001. C. 44-47.
 23. Чжай Ч., Конг Х. Дослідження впливу якості послуг вищої освіти на рівень задоволення студентів та їх поведінку. Heilongjiang Higher Education Research. 2020. Випуск 11. С. 53-58.
 24. Ящук Т.А. Ринок освітніх послуг: сутність та тенденції розвитку. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 246-249.
 25. Okulich-Kazarin V.P. Study of Definition of “Educational Services” in Economic Science. Economy and Business. 2019. Vol. 1. рр 180-187.

Статтю було отримано 05.01.2023