УДК: 330:15

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-15

Бойко Євгенія Олександрівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0003-1874-5433
Парсяк Володимир Никифорович,
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри інтелектуальної цифрової економіки, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0002-4756-8977
Іртищева Інна Олександрівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0002-7025-9857
Крамаренко Ірина Сергіївна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
https://orcid.org/0000-0002-0417-0918

JEL classification: Q01; Q25; Q28; Q56; P28

У статті розглянуто сутність та основні цілі циркулярної економіки. Досліджено зв’язок між циркулярною економікою та досягненням цілей сталого розвитку. Визначено позитивний ефект від впровадження циркулярної економіки для соціальної, економічної та екологічної системи. Розглянуто особливості розвитку моделей циркулярної економіки у розвинутих країнах. Проаналізовано особливості економічної категорії води та її ролі в економіці. Визначено, що переосмислення системи міського водопостачання через принципи циркулярної економіки та цілі сталого розвитку дозволить зменшити обсяг забруднених вод та збільшити повторне використання. Розглянуто поняття циркулярної економіки води та особливості R-стратегій для водних ресурсів.

Ключові слова: циркулярна економіка, водні ресурси, сталий розвиток, інтегроване управління водними ресурсами, державна політика, цілі сталого розвитку, стратегії, економічна модель.

Література

 1. Водний кодекс України: Закон України № 213/95-ВР від 01.10.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text.
 2. Левковська Л.В., Рижова К.І., Добрянська Т.І. Державне регулювання водогосподарського комплексу України в умовах ринкової економіки. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2013. № 3. С. 163-170.
 3. Хвесик М.А., Левковська Л.В., Мандзик В.М. Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 5-13.
 4. Ромашенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шлях поліпшення. Київ: Світ. 2000. 114 с.
 5. Сербов М., Іртищева І., Павленко О. Інвестиційні домінанти реалізації інноваційної моделі сталого використання прісноводних ресурсів на національному та регіональному рівнях. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 4. С. 305-311.
 6. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Ступень Р.М., Гулько О.Р. Інноваційно-інституціональне забезпечення розвитку фінансового механізму управління водними ресурсами. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2014. № 3 (67). С. 247-253.
 7. Irtyshcheva I., Popadynets N., Sytnyk Y., Andrusiv U., Khromyak Y., Kramarenko I., Boiko Y., Sakharnatskyi V. Management of the Environmental Potential of Freshwater Resources in the Conditions of Sustainable Development. Ecological Engineering & Environmental Technology. 2023. Vol. 24(4). Р. 229-235. DOI:https://doi.org/10.12912/27197050/162910.
 8. Руда М., Яремчук Т., Бортнікова М. Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2021. № 3 (1). С. 212-222. URL: https://science.lpnu.ua/uk/smeu/vsi-vypusky/vypusk-3-nomer-1-2021/cyrkulyarnaek onomika-v-ukrayini-adaptaciya-yevropeyskogo.
 9. Швець А.І. Циркулярна економіка як нова модель розвитку економіки України в процесі євроінтеграції. Економічна теорія. 2022. № 1. С. 43-43. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2022/1/EV20221_043-049.pdf.
 10. Лойко В.В. Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні. IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings. № 3. С. 24-27. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27911/1/V_Loiko_ISC_2019.pdf.
 11. Варфоломєєв М.О., Чуріканова О.Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929.
 12. Save our seas 2.0. Subchapter i -combating marine debris. § 4201. Definitions. (1) Circular economy. URL: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title33/chapter55&edition=prelim.
 13. Closing the loop: new circular economy package. European Parliament. 2016. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf.
 14. Циркулярна економіка. План дійcircular economy action plan (CEAP). URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-08/2%20FINAL_Tree_Circular_economy_action_plan_297x210mm_4%2B4_web_180822.pdf.
 15. Баюра Д. Циркулярна економіка-майбутнє успішної України. URL: https://e-b.com.ua/cirkulyarna-ekonomika-maibutnje-uspisnoyi-ukrayini-2167.
 16. Circular Economy: An Opportunity to Transform Urban Water Services. World Bank Live. 2021. URL:https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/09/16/circular-economy-an-opportunity-to-transform-urban-water-services.
 17. Парсяк В.Н, Дибач І.Л., Жукова О.Ю. Економічні ресурси вод Світового океану-невичерпний резерв індустрії. Економіка і регіон. 2023. № 4. С. 51-57.
 18. Parsyak V., Solesvik M., Zhukova О., Parsyak К. The Maritime Economy. Nikolaev: Publisher V. Torubara. 2020. 312 p.
 19. Morseletto P., Mooren C.E., Munaretto S. Circular economy of water: Definition, strategies and challenges. Circular Economy and Sustainability. 2022. № 2. Р. 1463-1477. URL: https://www.springer.com/journal/43615.
 20. Показник 6.4.1. Водоємність ВВП, куб. м використаної води на 1000 грн ВВП (у фактичних цінах). URL: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/6-4-1/
 21. Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK Ewjd-c3YrN-BAxWbgv0HHRPvCKAQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fme.gov.ua%2FDocuments%2FDownload%3Fid%3D22e86f94-a9dd-421e-adcb-e38748 a4b7cb&usg=AOvVaw2HjiO9FEqvO_yipBDLDLsD&opi=89978449.
 22. Статистичний щорічник 2020. Державна служба статистики України. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf.
 23. Kim J.K., Smith R. Cooling water system design. Chemical Engineering Science. 2001. № 56(12). Р. 3641-3658. URL: https://research.manchester.ac.uk/en/publications/cooling-water-system-design.

Статтю було отримано 18.12.2023