УДК: 355.65-049.5(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-47

Ірина Анатоліївна Гнатенко
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну
Леся Іванівна Бабій
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ольга Юріївна Чорна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління,
менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля
Роман Ігорович Коновалов
аспірант кафедри глобальної економіки
Національний університет біоресурсів і природокористування України

JEL classification: Q18

Анотація

Вступ. В статті представлено дослідження актуальної системи управління продовольчою безпекою на макро- та мікрорівнях в умовах динамічного бізнес–середовища. Використано монографічний, економіко-статистичний та абстрактно-логічний наукові методи економічних досліджень.

Метою даної статті є комплексне дослідження системи управління продовольчою безпекою на макро- та мікрорівнях в динамічному бізнес-середовищі.

Результати. Визначено основні актуальні завдання системи економічної безпеки підприємства. Представлені основні принципи, що підвищують ефективність системи продовольчої безпеки (системність, своєчасність, безперервність, плановість). Визначено сучасну методику системи забезпечення продовольчої безпеки. Серед основних тенденцій розвитку системи продовольчої безпеки зазначено коливання питомої ваги сільського господарства у ВВП, зниження питомої ваги зайнятих у сільському господарстві від загальної кількості зайнятих у економіці країни та ріст індексу сільськогосподарського виробництва. Дані основні фактори можуть свідчити щодо суттєвого збільшення продуктивності праці в сільському господарстві та нестабільності функціонування ринку зернових культур в світі. Наукову новизну в даній статті представляє систематизація комплексу сучасних управлінських, страхових, правових, економічних, охоронних, режимних, судово–правових та інших заходів із захисту від незаконних посягань, мінімізації або уникнення можливих втрат.

Висновки. Практичну значущість в представленому науковому дослідженні мають пропоновані основні кадрові; інформаційно–аналітичні; економічні; правові; техніко–технологічні; ресурсні заходи, що здійснюються в процесі управління продовольчою безпекою на макро- та мікрорівнях в умовах динамічного бізнес–середовища. Перспективи подальших досліджень в даному напрямку слід спрямувати на інтегральну систему діагностики продовольчої безпеки як комплексу взаємозв’язаних заходів організаційно–правового характеру, які здійснюються спеціальними органами, службами, підрозділами, спрямованих на захист важливих інтересів особи, організацій, регіонів і держави від протиправних дій з боку реальних та/або потенційних фізичних та/або юридичних осіб, які можуть призвести до втрат від порушення продовольчої безпеки на макро- та мікрорівнях в умовах динамічного бізнес–середовища.

Ключові слова: управління, продовольча безпека, розвиток, стратегія, система діагностики, бізнес–середовище.

Список літератури

 1. Артімонова І.В. Теоретичні підходи до формування системи продовольчої безпеки. Формування ринкових відносин в Україні. № 3 (178). С. 19-23.
 2. Гнатенко І.А. Концептуальні підходи до управління малими підприємствами з урахуванням критеріїв економічної безпеки та життєвого циклу підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки.  № 3 (123). С. 47-56.
 3. Гнатенко І.А., Рубежанська В.О. Параметри та показники соціальної безпеки населення України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.  № 1. С. 242-249.
 4. Державна служба статистики України : урядовий портал. URL: http://ukrstat.gov.ua.
 5. Зось-Кіор М.В., Кирилюк Є.М., Корновенко С.В., Шарий Г.І. Гарантування продовольчої безпеки в контексті розвитку земельних відносин [монографія] Черкаси: ФОП Чабаненко, 2017. 230 с.
 6. Сватюк О.Р. Гургула Т.В. Критерії оцінки продовольчої безпеки. Науковий вісник ЛДУВС. № 1. С. 80-91.
 7. Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення факторів та критеріїв світової продовольчої безпеки. Економіка і регіон. № 5. С. 41-51.
 8. Zos-Kior М., Markov R., Sevryukov V. Land resources management in the context of strengthening food security of Ukraine. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. P. 268-274.
 9. Kyryliuk Ye., Kornovenko S., Sharyi G., Zos-Kior M. Land Relations as a Factor of Food Security: collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. 387 p.
 10. Markina I. A., Rudyk V. K., Dobrenko O. O., Ovcharuk E. M. The Formation of Anti-Recession Infrastructure of Agro-Food Sector Enterprises. Int. J. Manag. Bus. Res. 2019. 9 (3), August. P. 41–48.
 11. Markina I., Safonov Yu., Zhylinska, Diachkov D., Varaksina E. Defining the Dimensions of National Security, Financial Security and Food Supply Chain in Ukraine. International Journal of Supply Chain Management. URL: http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2559

Статтю було отримано 10.10.2020