УДК: 005.32

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-2-21

Канова Олександра Андріївна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
https://orcid.org/0000-0002-0101-053X
Кривобок Катерина Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
https://orcid.org/0000-0002-6889-0041
Омаров Ельвін Шахін огли,
кандидат економічних наук, доцент, викладач кафедри менеджменту та бізнесу,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
https://orcid.org/0009-0005-5730-3082

JEL classification: D 74

У статті розглянуто критичну важливість управління конфліктами в підприємницькому середовищі, особливо в умовах війни та підвищеної невизначеності. Проаналізовано окремі етапи життєвого циклу конфлікту, класифікованих на основі його інтенсивності. Подано порівняльний аналіз цих етапів, враховуючи суть конфлікту на кожному етапі, його видимість і можливі наслідки. Цей аналіз розкриває контекстно-специфічний характер динаміки вирішення конфлікту, підкреслюючи значний вплив контексту, залучених осіб і наявних ресурсів. Встановлено передумови для ефективного управління конфліктами у підприємницькій діяльності та окреслено основні бар’єри, які перешкоджають такому управлінню, зокрема сприйняття взаємовиключних інтересів, різне тлумачення суті конфлікту та його інституціоналізацію. Визначено чіткі моделі поведінки учасників під час конфліктів. Визначаючи напрям дій кожної зі сторін, можна розробити більш індивідуальний підхід до вирішення конфлікту. Стратегії вирішення конфлікту спрямовують людей до вирішення, виходячи за межі простих дій. Вони охоплюють два основні елементи управління конфліктами: загальну стратегію та фактори її ефективності. Проаналізовано п’ять основних стратегій управління конфліктами на основі моделі управління конфліктами Томаса-Кілмана. Зроблено висновок, що найбільш відповідний підхід залежить від конкретної ситуації, залучених осіб і проблеми, що розглядається. Крім того, досліджено стратегії управління конфліктами на основі моделі Гласля, що дозволяє призначити конкретні стратегії вирішення конфлікту відповідно етапам ескалації за даною моделлю. Окрім різноманітних стратегій, у статті класифіковано тактики на «м’які» та «жорсткі», залежно від їх впливу на опонента. Застосування тактик варіюється від м’якого переконання до сильного примусу. Деякі тактики є прямими, які чітко вказують на бажаний результат, тоді як інші є непрямими, які непомітно впливають на іншу сторону. Також у роботі підкреслено інструментальну роль успішного управління конфліктом у спрямуванні конфронтації до позитивних результатів. Це досягається шляхом вирішення основних проблем і підтримці формування сприятливого середовища для конструктивного діалогу.

Ключові слова: управління конфліктами, підприємництво, вирішення конфліктів, модель Томаса-Кілмана, модель Фрідріха Гласля.

Література

 1. Austin B., Fischer M., Giessmann H.J. Advancing conflict transformation. The Berghof handbook II. Opladen/Framington Hills, USA: Barbara Budrich Publishers, 2011. URL: https://berghof-foundation.org/files/publications/kriesberg_handbook.pdf.
 2. Boje D.M. The management thought of louis R. Pondy. Reclaiming the enthinkment path. Abingdon, Oxfordshire: Routledge, 2023. 242 p.
 3. Brahm E. The Hyper-polarization challenge to the conflict resolution field: a joint BI/CRQ discussion. Moving beyond intractability. URL: https://www.beyondintractability.org/crq-bi-hyper-polarization-discussion.
 4. Guide to the Thomas-Kilmann Conflict Model. My Professional Development. URL: https://mypd.co.uk/guide-to-the-thomas-kilmann-conflict-model.
 5. McFadyen J. Exploring Glasl’s model of conflict resolution. Growing Scrum masters. URL:https://www.growingscrummasters.com/deploy-improve-scrum/exploring-glasls-model-of-conflict-resolution.
 6. Sujan S. Techniques to manage conflict in the workplace. Web resource of management studies. URL:https://tyonote.com/ manage_ conflict_ in_ organization.
 7. Thomas K.W. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. California, USA: Xicom, 1997. 16 p.
 8. Гуменюк Л.Й. Соціальна конфліктологія: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 564 с.
 9. Кавиліна Г.К. Конфліктологія: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Одеса: Видавництво ТОВ “Лерадрук”, 2021. 153 с.
 10. Матвійчук Т.Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник. Львів: Видавництво “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2018. 76 с.
 11. Поляк К.Ю. Конфліктологія, як необхідна складова сучасного менеджменту. Social communication and culturology. 2020. №12. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.12.05.html.

Статтю було отримано 10.04.2024