УДК 338.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-43

Вікторія Петрівна Гмиря
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаський державний бізнес коледж
ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3070-0158
E-mail: viktoryagmirya@ukr.net
Володимир Михайлович Кучеренко
генеральний директор корпорації «Укрвинпром», кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки , обліку та фінансів Інституту підвищення кваліфікації Національного університету харчових технологій
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0809-430X
E-mail: winekvm@gmail.com

JEL classification: Q1; R1; P25

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до визначення економічної сутності й напрямків формування економічної безпеки аграрних підприємств регіону. Аналіз теоретичних аспектів об’єкта дослідження показав, що в даний час існують різні підходи до трактування економічної безпеки. Її розглядають як процес задоволення суспільних потреб; захист національних інтересів держави; економічну стійкість і стабільність; стан національної економіки, при якому країна забезпечує власний суверенітет; стан захищеності від певного виду загроз. Сучасні реалії ринкової економіки вимагають принципово нових підходів до формування та підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств, а отже й забезпечення їх економічної безпеки.

У світлі новітніх наукових вимірів з’ясовано, що економічна безпека аграрних підприємств являє собою комплекс складних розгалужених процесів, методів, інструментів, важелів впливу на діяльність задля зростання економічної ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим існує досить багато різних думок щодо складових економічної безпеки підприємств. Доведено, що економічній безпеці підприємств властиві певні особливості у регіональному зрізі їх формування й застосування щодо аграрного виробництва.

Запропонована модель форсайтної технології модернізації регіонального механізму забезпечення економічної безпеки в аграрних підприємствах дозволить більш ефективно визначати обсяги інвестицій, податкове навантаження на галузь виробництва та окремі підприємства, кредитування, амортизаційні відрахування тощо, що ефективно впливатиме на діяльність підприємства, а отже і забезпечуватиме його одну із основних цілей – економічну безпеку.

Ключові слова: економічна безпека, аграрні підприємства, природні умови, основні засоби, інформаційна безпека, фінансова безпека.

Список літератури

  1. Жураківський Є.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій. Агросвіт. №12. С. 63 – 70.
  2. Безус Р.М., Дуброва Н.П., Пащенко С.О. Фінансово-економічна безпека аграрного сектору. Ефективна економіка. 2016. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5412
  3. Губені Ю.Е., Біттер О.А., Бондарчук В.В. та інші. Економічна реформа – очима села: 20 років потому. Результати та аналіз повторного соціологічного опитування / за ред. проф. Ю. Губені. Львів: НВФ «Українські технології», 2017. 94 с.
  4. Розвиток сільського господарства Черкаської області. Статистичний збірник Черкащини. Черкаси: Управління АПК Черкаської області, 2018. 345 с.
  5. Економічна реформа – Очима села: 20 років потому. URL: https://www.facebook.com/ekrefpost.
  6. Прус Н. В. Система економічної безпеки підприємства. Поняття, сутність, принципи. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 2. С. 675–679.
  7. Суханова А. В. Основні складові та принципи економічної безпеки аграрних підприємств. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 2. С. 97-103.
  8. Гавриленко О. В. Моніторинг і контроль фінансової стійкості та стану економічної безпеки аграрного підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 2. С. 24–31.

Статтю було отримано 21.09.2019