УДК: 339.97

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-4

Богдан Миколайович Андрушків
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
ORCID ID: 0000-0003-4897-5539
E-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com
Наталія Богданівна Кирич
доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміні-стрування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
ORCID ID: 0000-0001-7728-9787
E-mail: nkuruch@gmail.com
Анатолій Володимирович Пешко
доктор економічних наук, професор, перший віце-президент АЕНУ,
Голова ВГО «Спілка громадських організацій України «Народна Рада»
ORCID ID: 0000-0002-1663-6834
Ольга Богданівна Погайдак
доктор економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співро-бітник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
ORCID ID: 0000-0002-4070-6863
E-mail: pog.ola77@gmail.com
Борис Олегович Язлюк
доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Західноукраїнського національного університету
ORCID ID: 0000-0002-2078-0644
E-mail: b.yazliuk@wunu.edu.ua

JEL classification: F55

Анотація

У статті виявлено причини і наслідки ігнорування на даному етапі державним керівництвом України суспільної думки, політичної ситуації, позиції науки і науковців щодо виникнення широкомасштабної війни з Росією. На основі первинного аналізу виявлених протиріч та прорахунків соціально-економічного розвитку держави названо причини гальмівних процесів у розвитку суспільства, активізації сепаратистських наст-роїв. Для їх розв’язання запропоновано активізувати Міжнародну спільноту, використавши широкі можли-вості ООН у сфері ресурсокористування, впровадження новітніх проєктів та інвестування прогресивних технологій. Запропоновано активізувати діяльність науковців у цій сфері шляхом об’єднання їх у політичну силу – партію під назвою «Розвиток освіти і науки – інтелектуальне здоров’я нації та безпека держави». Проблема розглядається як в загальнодержавних, регіональних, галузевих розрізах, так і з міждержавних позицій. Виявлено взаємозв’язки й взаємовідносини Міждержавних органів та органів державної влади у цій сфері суспільного життя. Запропоновано використання політичних інструментів та підходів до визначення ролі й місця спеціалізованих (галузевих) структур ООН в розвитку суспільних процесів та на цій основі забезпечення миру, стабілізації та ефективності виробництва, активізації соціально-економічного розвитку держави. На базі встановлених тенденцій інтелектуального розвитку пропонуються шляхи удосконалення управління та впровадження Міжнародних та Європейських стандартів у сфері ресурсовикористання, інноватики і підвищення конкурентоспроможності національних економік загалом.

Ключові слова: ООН, Міжнародні відносини, ресурсокористування, Вселенські структури, громадське об’єднання, партія, академія, політика, виробництво, відповідальність, економіка, держава, соціально-економічний розвиток, Європейські стандарти.

Список літератури

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми: Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів. 2-е видання, перероблене та доповнене. Тернопіль: Лілея. 1997. 292 с.
 2. Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Мельник Г.Х. та ін. Стратегія розвитку адміністративного району. Тернопіль ФОП Паляниця В.А. 2017. 456 с.
 3. Данилишин Б.М., Микитенко В.В. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України. У 2-х т. Т.1. К.: ЗАТ «Нічлава». 2008. 336 с.
 4. Данилишин Б.М., Микитенко В.В. Макросистемна еволюція української економіки. У 2-х т. Т.2. К.: ЗАТ «Нічлава». 2008. 210 с.
 5. Андрушків Б.М., Бортняк Ф.В., Вовк Ю.Я. та ін. Інноваційна політика: навчальний посібник. Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф». 2012. 484 с.
 6. Кирич Н.Б. Організаційні механізми реалізації стратегії підвищення фінансово-господарської стабільності підприємства. Матеріали Х наукової конференції ТДТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 17-18 травня. Тернопіль: ТДТУ. 2006. 249 c.
 7. Кирич Н.Б. Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі. Галицький економічний вісник. 2006. № 2 (9). С. 33-38.
 8. Кирич Н.Б. Стабільність виробництва та фінансова стійкість господарських структур – необхідна умова інтеграції України до ЄС. Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Разом в Європі: маркетингові стратегії регіонального розвитку». Зб. наук. праць Терноп. інституту соц. та інф. технол. Тернопіль: ТІСІТ. 2005. С. 35-36.
 9. Кирич Н.Б. Сталий розвиток та фінансова стійкість господарських структур регіону – необхідна умова інтеграції України до ЄС. Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Разом в Європі: регіональні стратегії формування економіки знань в умовах євроінтеграції». Зб. наук. праць Терноп. інституту соц. та інф. технол. Тернопіль: ТІСІТ. 2006. С. 193-201.
 10. Кирич Н.Б. Теоретичні та прикладні механізми управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. № 3. С. 136-142.
 11. Осадца Ю.В. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури: геокадастрові можливості і перспективи. Тернопіль. 2021. 518 с.
 12. Стокгольмська конференція. URL: https://necu.org.ua/stokgolmska-konferencziya/
 13. Андрушків Б.М., Слободян П.М., Ткаченко Т.І. ін. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку. Тернопіль: Терно-граф. 2009. 975 с.
 14. Український зелений курс: декарбонізація або смерть. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekopromyslovist/2020/12/16/668493/
 15. Публічні та прозорі земельні торги у формі електронних аукціонів є запорукою належного функціонування та розвитку всієї сфери земельних відносин. URL: https://land.gov.ua/publichni-ta-prozori-zemelni-torhy-u-formi-elektronnykh-auktsioniv-ie-zaporukoiu-nalezhnoho-funktsionuvannia-ta-rozvytku-vsiiei-sfery-zemelnykh-vidnosyn/

Статтю було отримано 27.12.2021