УДК: 368.81

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-14

Людмила Миколаївна Гречанюк
асистент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України
ORCID ID: 0000-0002-9909-5032
E-mail: imhrechaniuk@gmail.com

JEL classification: H54; G32; Q13

Анотація

У статті розглянуто питання особливостей функціонування інфраструктури ринку ф’ючерсних контрактів і перспективи її удосконалення для сільськогосподарської продук-ції. Доведено, що регулювання біржового ринку сільськогосподарської продукції повинно включати у себе захист цілісності ринкових цін, оскільки збиток, нанесений ринку, не обмежується збитком його безпосередніх учасників, здійснювати підтримку довіри і впевненості у ринку для здійснення ризик-менеджменту, організувати діяльність зі зміни оподатковуваної бази і унеможливити обхід податкових обмежень. Виділено, що складові ефективної інфраструктури функціонують злагоджено і безперебійно. Визначено, що важливою проблемою інфраструктури біржового ринку є обмеженість акредитованих елеваторів, що перешкоджає використанню ф’ючерсу на сільськогосподарську продукцію як інструменту хеджування. Проаналізовано, що інфраструктура ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію значною мірою залежить від інфраструктури зернового ринку у цілому, що нині знаходиться у неналежному стані. Висвітлено поточний стан інфраструктури та логістичного забезпечення зернового ринку та обґрунтовано, що для якісної зміни ситуації, що склалася, потрібна масштабна модернізація, реконструкція і будівництво нових потужностей на всіх етапах реалізації сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: інфраструктура ринку, ф’ючерс, ф’ючерсні контракти, фінансові ризики, управління фінансовими ризиками.

Список літератури

 1. Акмаєв А.І., Пілецький В.Т. Біржова діяльність: навч. посіб. Донбаський держ. технічний ун-т. Алчевськ : ДонДТУ, 2007. 215 с.
 2. Брюховецкая С.В., Громыко В.А. Предпосылки и концепция реформирования рынка внебиржевых деривативов. Финансовые исследования. 2015. № 4(49). С. 84–93.
 3. Воскобійник Ю.П. Організація та ефективність біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. К., 2007. 20 с.
 4. Горьовий В.П. Передумови розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. Фондовий ринок. 1999. № 11. С. 42 – 48.
 5. Дем’яненко С.І. Аграрні ринки: засади аналізу та моделювання. Економіка АПК. 2008. № 8. С. 81−89.
 6. Дем’яненко С.І., Нів’євський О.В. Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків : навч. посіб. К.: КНЕУ, 2008. 423 с.
 7. Макаренко І.О. Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України: дис. канд. екон. наук: 08.00.08. Суми, 2011. 264с.
 8. Примостка Л.О., Краснова І.В. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. Фінанси України. 2014. № 7. С. 49–65.
 9. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку. Навч. Посібник. К.: КНЕУ, 2004. 354 с.
 10. Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 319 с.
 11. Goss B.A., The Forward Pricing Function of the London Metal Exchange. Applied Economics. 1981. № 13, р. 133-150.
 12. Reznik N.P., Dolynskyi S.V., Voloshchuk N.Y. Retrospective analysis of basic risk as a part futures trading in Ukraine. International Journal of Scientific and Technology Research. 2020. URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85078765334&partnerID=MN8TOARS
 13. Reznik N.P., Popov V.M., Podplietnii V.V., Popova S.P. Financial support for the development of joint territorial communities. Test Engineering and Management. 2020. URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85082999646&partnerID=MN8TOAR

Статтю було отримано 19.01.2021