УДК: 338.42: 331.556

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-24

Ірина Миколаївна Мельник
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівського торговельно-економічного університету
ORCID: 0000-0002-3132-6500
E-mail: gaveshta@gmail.com

JEL classification: F22; L83; O15

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням активізації трудової міграції у контексті поглиблення міжнародного руху людських ресурсів та процесів євроінтеграції України. Узагальнено існуючі підходи до визначення сутності, функцій та видів міграції у взаємозвʼязку з туризмом. Встановлено, що підвищення просторової мобільності населення, трансформація форм міжнародного руху людських ресурсів призводить до суміщення туристичних і міграційних процесів з точки зору їх сутності та практичної реалізації. Окреслено ключові заходи задля обмеження міграції українців загалом та запобігання процесам нелегальної трудової міграції під впливом туристичних поїздок.

Результати. Під час проведеного дослідження встановлено, що головними питаннями сучасної проблематики міжнародного руху людських ресурсів, окремими формами якого визначено міграцію і туризм, є: міжнародна концептуалізація та уніфікація терміно-логічної бази, оптимізація методології обліку, розробка нових різнорівневих систем управлінсько-регуляторного впливу. Враховуючи масштаби поширення, роль, проблема-тику та наслідки міжнародного руху людських ресурсів у світовій економіці, варто при-пустити, що перспективним напрямом подальших досліджень у цій сфері є визначення прикладних форм його оптимізації.

Ключові слова: міжнародний рух людських ресурсів; туризм; трудова міграція; нелегальна міграція; інтеграція.

Список літератури

 1. Словник соціологічних і політологічних термінів / за заг. ред. В. І. Астахової [та ін.]. Київ: Вища школа, 1993. 140 c.
 2. Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. Москва: Советская Энциклопедия, 1985. 608 с.
 3. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. Москва: 1997. 516 с.
 4. Хомра А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования. Киев: Наукова думка, 1979. 148 с.
 5. Романюк А. Міграційні процеси у Львівській області. Українські варіанти. № 2. С. 21-25.
 6. Драгунова Т. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві. Статистика України. 2004. №1. С. 72-79.
 7. Ровенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять. Політичний менеджмент. 2006. № 2. С. 127-139.
 8. Про туризм: Закон України від 15.09.95 р. № 325/95-ВР (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2% D1%80#Text.
 9. World Tourism Organization: офіційний веб-сайт. URL: https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms.
 10. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. Москва: Мысль, 1990. 468 с.
 11. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогія та рекреаційної географії. Київ: Палітра, 1997. 86 с.
 12. Кифяк В. Ф. Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2015. Вип. ІІ (58). С. 67-81.
 13. Кукліна Т. С., Зайцева В. М. Сучасний стан розвитку туризму в Україні. Економіка. Управління. Інновації. Вип. № 2 (12). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21 DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2014_2_36.pdf
 14. Сердак С. Е. Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух. Інвестиції: практика та досвід. № 15. С. 11-15.
 15. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. –Київ: Альтерпрес, 2005. 436 с.
 16. Кулицький С. Імовірні економічні наслідки від запровадження безвізового режиму Європейського Союзу для України. Україна: події, факти, коментарі. № 12. С. 52-64.
 17. Українці на експорт: сьогодні і завтра трудової міграції. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/413402/ukrayintsi-na-eksport-sogodni-i-zavtra-trudovoyi-migratsiyi

Статтю було отримано 15.01.2020