УДК: 338.48:332.122

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-36

Оршоя НОДЬ
викладач, Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ
ORCID ID: 0000-0002-1048-776X

JEL classification: O13; O32; Q28

Анотація

Для розвитку туризму та курортно-рекреаційної сфери настав не найкращий час. На початку 2020 року головною проблемою, що впливала на розвиток туристичних потоків по всьому світу, стала пандемія коронавірусної інфекції. В цілому, туризм почав поступово функціонувати за рахунок пандемічних обмежень та відповідних вимог до туристів. Наразі на розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери впливає повномасштабна війна росії проти України. За таких умов існує необхідність у формуванні стратегій збалансованого розвитку галузі туризму та курортно-рекреаційної сфери. Саме тому досить актуальним і важливим є процес дослідження особливостей туризму та курортно-рекреаційної сфери, визначення проблем та подальших перспектив розвитку.

Метою статі є процес дослідження особливостей туризму та курортно-рекреаційної сфери, визначення проблем та подальших перспектив розвитку.

Досліджено особливості туризму та курортно-рекреаційної сфери із урахуванням проблем та подальших перспектив розвитку. Охарактеризовано модель взаємозв’язку туризму з курортно-рекреаційною сферою, що враховує поглинаючий ефект санаторно-курортної сфери з використанням видів оздоровчого туризму. Наголошено, що взаємозв’язок туризму та курортно-рекреаційної сфери принесе значний результат соціально-економічного розвитку країни та окремих регіонів в цілому. Визначено соціально-економічні фактори впливу туристичної та курортно-рекреаційної сфери на розвиток регіонів, серед них: збільшення доходів місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та зменшення рівня безробіття, забезпечення зростання рівня життя населення, розвиток суміжних галузей, модернізація соціальної та виробничої інфраструктури. Охарактеризовано концепцію ефективного функціонування туризму та курортно-рекреаційної сфери регіону, що передбачає удосконалену систему управління (кадрову, маркетингову, фінансову), гармонізацію законодавчо-нормативної бази, модернізацію механізмів та інструментів управління, модифікацію наданих послуг. Визначено основні проблеми розвитку туризму та курортно-рекреаційної сфери України: невдосконалена нормативно-правова база, відсутність механізмів інноваційно-інвестиційної активізації, недостатня розвиненість інфраструктури, застаріла матеріально-технічна база, що приводить до низької комфортності й умов проживання, незадоволеності туристів. Наголошено, що основними фундаментальними напрямами розвитку рекреаційних територій є: екологізація економіки та виробничих процесів, збереження навколишнього природного середовища та відтворення рекреаційних природних ресурсів, створення вільних рекреаційних економічних зон та розширення в Україні туристично-екологічної мережі.

Ключові слова: туризм, рекреація, потенціал, регіон, збалансований розвиток.

Список літератури

 1. Шешукова С.В. Соціально-економічні умови як фактор розширення обслуговуючої сфери. Коммунальное хозяйство городов. 2009. № 89. С. 490–497.
 2. Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 372 с.
 3. Савушкін Д.І. Розвиток курортно-рекреаційних систем як інструмент трансформаційних перетворень в економіці. Ефективна економіка. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2919
 4. Brownrigg M., Greig M. Differential multipliers for tourism. Scottish Journal of Political Economy. №3. P. 29–37.
 5. Юхновська Ю.О. Проблеми та перспективи розвитку туристичної, лікувально-оздоровчої та курортно-рекреаційної сфери Запорізької області. Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємництва: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м.Житомир, 8-9 листопада 2018 р.). Житомир, 2018. С. 285–289. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/355.pdf
 6. Камінецький В.В. Концептуальні засади державного регулювання розвитку курортно-рекреаційної сфери в регіонах України. Право та державне управління. № 1, том 2. С.115-121.
 7. Мельник Л.А. Теоретичні засади державного регулювання курортно-рекреаційної сфери. Державне управління: удосконалення та розвиток. №8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/34.pdf
 8. Близнюк А.С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів державного регулювання розвитку рекреаційної сфери. Технології та механізми державного управління. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7747/1/ilovepdf_com-63-70.pdf
 9. Безверхнюк Т.М., Бабов К.Д., Цуркан О.І. Ресурсне забезпечення післявоєнного відновлення та розвитку України: потенціал курортно-рекреаційної сфери. Журнал «Наукові інновації та передові технології». 2022. №6(8). С. 459–470.
 10. Булишева Д.В. Теоретико-організаційні напрямки екологізації розвитку курортно-рекреаційних територій азово-чорноморського регіону. Економічні інновації. Випуск 53. С. 34–41.
 11. Крамаренко І.С. Формування та розвиток регіонального інвестиційного потенціалу в умовах структурних трансформацій економіки: теорія, методологія та практика: монографія. ФОП Швец В.М., 2019. 356 с.
 12. Бойко Є.О. та ін. Екологічні інвестиції: стан та перспективи впровадження на мікро-, мезо- та макрорівнях. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. № 2. Т. 3. С. 40–49.
 13. Irtyshcheva, I. еt аl. The economy of war and postwar economic development: world and Ukrainian realities. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 8. рр. 78–82.
 14. Irtyshcheva, I. еt аl. Mechanisms to Manage the Regional Socio-Economic Development and Efficiency of the Decentralization Processes. International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies. 2021, рр. 694–701.
 15. Irtyshcheva, I., et al. (2022). Environmental Security of Territories: Challenges of Today and Guidelines for Strengthening in War. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIII, Fall). № 5(61). рр. 1229-1239.

Статтю було отримано 18.04.2022