УДК 330.332: 336.717

Анатолій Іванович ГУЛЕЙ
доктор економічних наук, доцент, Голова правління Міжбанківської валютної біржі
Станіслав Анатолійович ГУЛЕЙ
магістр, Тернопільськии національнии економічнии університет

JEL classification: E 58; G 21

Анотація

Вступ. Третина виручки світового корпоративного банкінгу забезпечуватиметься цифровими каналами. Фінансова сфера зазнає впливу інформаційних технологій.  Цифровізація діяльності банків є запорукою зростання їх конкурентоспроможності та ефективності діяльності.

Метою наукового дослідження є визначення ролі банківського середовища в процесах цифрової трансформації, аналіз сучасних економічних, організаційно-управлінських, інституційних аспектів цифровізації банківської системи та обґрунтування доцільності впровадження нових фінансових технологій в банківській діяльності в контексті світових глобалізаційних трендів.

Результати. Визначено позицію України за рейтингом цифрової конкурентоспроможності за період 2014-2018 років. Наголошено на важливості цифрової трансформації вітчизняної банківської системи. Виділено основні чинники конкурентоспроможності банківських структур. Проведено порівняльний аналіз за характерними рисами, сильними та слабкими сторонами нових суб’єктів фінансового ринку. Наведено приклади нових учасників фінансового ринку, окреслено їх перспективи розвитку. Надано характеристику високотехнологічним стартапам FinTech. Охарактеризовано стан вітчизняного платіжного ринку. Виділено основні завдання НБУ стосовно впровадження норм європейської директиви PSD2. Окреслено наслідки впровадження міжнародних стандартів обміну фінансовими повідомленнями. Охарактеризовано стратегічні вектори трансформації банківського середовища на базі fintech-можливостей. Наведено перелік та особливості спільних проектів банків та FinTech-компаній. Охарактеризовано зміни моделі взаємодії між банком і клієнтом. Охарактеризовано перспективи розвитку банківської сфери.

Висновки. Інструменти вітчизняної фінансової сфери повинні бути адаптованими  до європейських стандартів. Задоволення зростаючих потреб користувачів банківських послуг забезпечується за рахунок використання мобільного та цифрового банкінга, біометрії, інструментів штучного інтелекту тощо. Такі нововведення сприяють модернізації банківської сфери.

Ключові слова: банківська система, банківське середовище, цифрова трансформація, інформаційні технології, FinTech-компанії, модернізація.

Список літератури

 1. БондаренкоО. С. Тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. Випуск С. 5-9.
 2. ВасильєваТ. А., Лєонов С. В., Рубанов П. М. Трансформація обігових фінансових інструментів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2017. № 3’. С. 15-21.
 3. ДудинецьЛ. А. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С. 794-798.
 4. КорнівськаВ. О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 254-261.
 5. КоваленкоВ. В. Розвиток FinTech: загрози та перспективи для банків України. Приазовський економічний вісник. 2018. Випуск 4(09). С. 127-133.
 6. КльобаЛ. Г. Цифровізація – інноваційний напрямок розвитку банків. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka. ua/pdf/12_2018/86.pdf
 7. ПіддубнаВ. Г. Цифрова трансформація маркетингу банківських інновацій в умовах фінансової нестабільності. Вісник соціально-економічних досліджень. № 3 (67). С. 209-211.
 8. СтепаненкоО. П. Моделювання та ІТ-підтримка процесів діяльності банківської системи в контексті розвитку цифрової економіки URL: org/index.php /mpsesm/mpsesm9/paper/download/545/470
 9. ТарасюкМ. В., Кощеев О. О. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Випуск 131. С. 94-110.
 10. ШевчукЮ. В. Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України. Економiка та держава. № 5. С. 39-44.
 11. СеменогА. Ю., Цирулик С. В. Тенденції розвитку FinTech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг. БІЗНЕСІНФОРМ. 2018. № 10. С. 327-334.
 12. ЧмерукГ. Г, Краліч В. Р. Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання. «Молодий вчений». 2018. № 7 (59). С. 289-293.
 13. ЯценкоМ. С., Бондаренко А. О. Актуальні питання розвитку сектору фінансових послуг із застосуванням сучасних фінансових технологій. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019 р. № 2 (107). С. 25-30.
 14. От блокчейна до биометрии: технологии, которые создают банковский сектор нового типа. URL: https://ru.ihodl.com/technologies/2018-10-16/ot-blokchejna-do-biometrii-tehnologii-kotorye-sozdayut-bankovskij-sektor-novogo-tipa/.
 15. Фінтехи наступають, банки тікають: чи є у них спільне майбутнє в Україні. URL: https://mind.ua/publications/20199801-fintehi-nastupayut-banki-tikayut-chi-e-u-nih-spilne-majbutne-v-ukrayini
 16. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог URL: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf
 17. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://hvylya.net/analytics/economics/ukraina-2030e-kraina-z-rozvinutoju-cifrovoju-ekonomikoju.html
 18. Рыбаков А. Цифровизация классических банков. Технологии в финансах и банковском деле. URL: https://controleng.ru/wp-content/uploads/8126.pdf
 19. Конкуренция в цифровую епоху / 2018 Международный банк реконструкции и развития. Всемирный банк. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168
 20. У регулюванні українського платіжного ринку відбудуться концептуальні зміни – URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=98763666&cat_id=55838
 21. Каталог ФінТех компаній України. URL: http://fintechua.org/Fintech Catalog 19Ukr.pdf?
 22. IMD world competitiveness digital ranking 2018. URL: https://www.imd.org /globalassets/…/imd_world_digital_competitiveness_ranking_2018
 23. The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/

Статтю було отримано 20.12.2018