УДК: 658:338.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-15

Інна Леонідівна ДИБАЧ
кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та організація виробництва
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
ORCID ID: 0000-0003-4237-8709
E-mail: inna.leonidivna@gmail.com

JEL classification: A22; I23; L8; M5

Анотація

Вступ. Протистояння українських закладів вищої освіти сучасним викликам і загрозам, обумовленим імплементацією в сферу вищої освіти принципів і законів ринкової економіки, можливе за умов відповідної організаційної структуризації. Однак, наразі наукова література та практика не мають узагальненого підходу до трактування основних понять і категорій проблематики організаційної структуризації вищих закладів освіти в умовах розбудови та становлення ринку освіти.

Мета роботи полягає у конкретизації  статусу та змісту категоріально-понятійного апарату організаційної структуризації в контексті корпоратизації закладів вищої освіти.

Результати роботи. В статті опрацьовано основні положення структуризації закладів вищої освіти на засадах корпоратизації. Розглянуто особливості застосування системного підходу до організаційної структуризації закладів вищої освіти. Охарактеризовано основні системні параметри закладу вищої освіти як соціально-економічної системи. Досліджено етимологію терміну «організація» та з’ясовано сучасний зміст поняття «організаційна структуризація». Розглянуто заклад вищої освіти як соціально-економічну організацію. Вивчено характеристики організаційної структуризації вітчизняних установ вищої освіти. Досліджено чинники, що мають суттєвий вплив на процес організаційної структуризації закладів вищої освіти та виконано аналіз функцій такої структуризації. Визначено інструментарій організаційної структуризації закладів вищої освіти. Опрацьовано тенденції удосконалення організаційних структур вищих освітніх закладів. Вивчено риси трансформації економіки, що мають істотний влив на організаційну структуризацію освітніх установ.

Висновки. Визначений категоріально-понятійний апарат організаційної структуризації закладів вищої освіти є основою для формування системи характеристик організаційних структур, яка кількісно та якісно дозволяє в процесі проектування отримати безпосередні та опосередковані параметри існуючої структурної побудови, а також структури, що відповідає процесу планування організаційних змін у стратегічному розвитку.


Ключові слова
: освіта, освітні послуги, заклади вищої освіти, організаційна структура, структуризація, фактори організаційно-управлінської структуризаціїОтримані результати сприятимуть уточненню розуміння менеджментом закладу вищої освіти передумов організаційної структуризації за умов корпоративного управління.

Список літератури

 1. Агейчева А. О. Головні аспекти реформування дистанційного навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції. Імідж сучасного педагога. 2017. № 4/2 (173). С. 47–50.
 2. Дудаева Л. М. Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления персоналом. Совершенствование хозяйственного механизма в регионе. 2014. № 234. С. 129 –132.
 3. Інтранет-портал: яким організаціям потрібна дана технологія і навіщо. URL: https://www.kp.ru/guide/html
 4. Ломоносов А.В. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів. Економіст. 2007. №11. С. 48-51.
 5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е издание: Пер. С анг. М.: ООО «И.Р. Вильямс». 2008.
 6. Парсяк В.Н., Драгомирова І.М. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту. Миколаївське видавництво Торубари О.С. 2010. 167с.
 7. Навіщо компаніям відділ внутрішніх комунікацій? URL: https://inside-pr.ru/zhurnalotd
 8. Сбруєва А. А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти. Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах / за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, Г. Ю. Ніколаї. Суми, 2017. С. 240–260.
 9. Принципи корпоративного управління України. К.: ДКЦПФР, 2015. 35 с.
 10. Андронов В. В. Корпоративное предпринимательство: менеджмент, финансы, государственное регулирование. М. : Экономика. 2003. 236 с.
 11. Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / под ред. М. Хесселя. М.: Джон Уайли энд Санс, 1996. 364 с.
 12. Аналітичний портал рейтинг країн світу за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. URL: http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index
 13. Майорова Л. В. Управление коммуникационным пространством с целью повышения эффективности управления человеческим капиталом. Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2012. № 6. С. 10–18.
 14. Комунікації в організації URL: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=434
 15. Салми Д. Як створити університет світового рівня. Рецепти від Світового банку. Вища школа. 2018. № 2 (163). С. 7–43.
 16. Бойко О. В. Основні моделі конституційно-правового забезпечення наукової діяльності у сучасному світі. Правова держава. 2017. Вип. 28. С. 502–513.
 17. Бочкарьова, А.М. Інтранет як інструмент побудови ефективної комунікації всере-дині підприємства. Мовна толерантність як фактор ефективності мовної політи-ки: матеріали Міжнародній науково-практичній конференції. 2015. № 1. С. 468–476.
 18. Бутурліна О. В. Сучасні моделі впровадження STEM-освіти: світовий досвід та українська реальність. Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти: зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. Дніпро; Київ, 2017. С. 16–21.
 19. Гаранина О. Д. Мотивационная функция корпоративных коммуникаций. Научный вестник МГТУ ГА. 2013. № 191. С. 115 –119.
 20. Назарова Г. В. Організаційні структури управління корпораціями. Х.: Вид. ХДЕУ, 2004. 408 с.

Статтю було отримано 15.09.2019