УДК: 339.138

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-43

Марина Валеріївна ОСЛОПОВА
здобувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-6544-1902
E-mail: marisenich@ukr.net

JEL classification: M 31; Q 13

Анотація

У статті досліджено питання трансформації макроекономічного маркетингового середовища аграрних підприємств в умовах глобалізації. Глобалізацію віднесено до ключових чинників зміни макроекономічного маркетингового середовища. Відмічено, що для аграрного сегменту виробництва найбільш дієвими виявляються наступні фактори макроекономічного рівня: мобільність ресурсів та товарів кінцевого споживання в рамках світового господарства, яка підсилює значення соціально-демографічних факторів в аспекті маркетингової оцінки перспективних сегментів ринку, а також актуальність процесів імплементації техніко-технологічних та продуктових інновацій як елементу набуття конкурентних переваг довгострокового горизонту дії; природно-кліматичні складові, що змінюють географію територій, придатних для сільськогосподарського виробництва, а отже і структуру конкурентного середовища, а також ефективність аграрного виробництва, що отримує значний варіаційний розрив в залежності від регіону. Основними макроекономічними факторами маркетингового середовища аграрних підприємств є: 1. Соціально-демографічні – представляє великий інтерес для маркетологів, оскільки залучають людей, а люди складають ринки. Населення світу зростає вибуховими темпами. 2. Природні – дуже впливають на маркетингову діяльність агропромислових організацій. З ростом дефіциту певної сировини, зростанням цін на енергоносії та підвищенням екологічних вимог це все більше впливає на цю діяльність. 3. Економічні – з точки зору економіки на маркетингові рішення впливає не тільки кількість клієнтів, а й їх купівельна спроможність. 4. Політико-правові – також впливають на ринкову ситуацію та маркетингову діяльність компанії та включає закони та інші системи правової поведінки, які регулюють підприємницьку діяльність, а також політичні та правові інститути, які формулюють ці правові документи та контролюють їх виконання. 5. Технологічні – мають великий вплив на технологію виробництва, основні фонди, продукцію і, нарешті, на появу на ринку нових товарів і послуг. 6. Інформаційні – агропромислові підприємства та сільськогосподарські компанії повинні бути обізнані зі змінами в цьому середовищі, щоб приймати розумні рішення щодо діяльності та можливості впровадження нового обладнання та нових технологій для забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції та підвищення рентабельності.

Ключові слова: маркетинг, глобалізація, трансформація, макроекономічне середовище.

Список літератури

 1. Базилевич В. Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: навч. посіб. 2-ге вид., стер. К. : Знання, 2008. 263 с.
 2. Потенциал и опасности глобализации. Тематический обзор МВФ от 12.04.2000 URL: // http://www.imf.org/ external/np/exr/ib/2000/rus/041200r.htm.
 3. How certain are the United Nations global population projections? December 2019. No. 2019/6 URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/ publications/pdf/popfacts/PopFacts_2019-6.pdf.
 4. Yoshino Naoyuki, Chul Ju Kim, and Pitchaya Sirivunnabood Aging Population and its Impactson Fiscal Sustainability URL: https://t20japan.org/policy-brief-aging-population-impacts-fiscal-sustainability/
 5. Джеймс Галлахер. Народжуваність стрімко падає. І світ до цього не готовий URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-53418849
 6. Лібанова М., Позняк О.В. Міграція іноземних працівників з України: вплив COVID-19 Демографія та соціальна економіка. 2020, № 4 (42) URL: https://dse.org.ua/arhcive/42/2.pdf
 7. Офіційний сайт Української міжнародної школи. URL: https://uis.org.ua
 8. Як проявляється зміна клімату в Україні? URL: https://ecolog-ua.com/news/yak-proyavlyayetsya-zmina-klimatu-v-ukrayini /
 9. Дудар Т. Г. Маркетинг в агропромисловому комплексі : теорія і практика : навч. посіб. для студ. економ. спец. вузів. Тернопіль : Горлиця, 1998. 160 с.
 10. Закон «Про державну підтримку сільського господарства України». (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 49, ст. 527). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
 11. Дорош-Кізим М.М., Дадак О.О., Гачек Т.С. Інновації в аграрному секторі України в контексті розвитку європейської інтеграції. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 81 URL: https://core.ac.uk/download/pdf/235838206.pdf.
 12. Лагодієнко В.В., Голодонюк О.М., Мільчева  В.В. Маркетингова  стратегія  виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип. 2. 2018. С. 40-50. DOI https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.959
 13. Лагодієнко В.В., Басюркіна, Н.Й., Турленко Н.В. Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем. Бізнес-інформ. 2020. № 1. С. 89-98. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-260-265
 14. Зубков Р.С., Завгородній А.В., Лагодієнко В.В., Богданов О.О. Напрями удосконалення продовольчого маркетингу підприємств як елементу продовольчої безпеки регіону. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 3. С. 168–176. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-18

Статтю було отримано 11.04.2021