УДК 004:005.93:631.11

Олексій Валерійович ГАГАРІНОВ
аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки,
Харківськии національнии економічнии університет ім. С. Кузнеця
E-mail: gagarinovl09@gmail.com

Анотація

Вступ. Характер змін, що відбуваються сьогодні по всьому світу мають високо динамічний та нерідко непрогнозований характер, що з одного боку формує великі можливості зокрема для суб’єктів господарювання, а з іншого – це час потенційних загроз. Для того, щоб вітчизняні підприємства мали змогу конкурувати на глобальному ринку та зайняти гідне місце у глобальному ринковому середовищі актуальним є вирішення наукової проблеми їх трансформації у стан системно-досконалої бізнес-організації, шляхом реалізації відповідної стратегії.

Метою статті є висвітлення принципових положень стратегії трансформації промислового підприємства у стан системно-досконалої бізнес-організації.

Результати. Розкрита сутність стратегії трансформації підприємства у стан системно-досконалої бізнес-організації та висвітленні ключові етапи розробки цієї стратегії, а також подано удосконалену системну модель параметричної ідентифікації підприємства як системно досконалої бізнес-організації для розробки стратегії трансформації.

Висновки. Досягнення вітчизняними промисловими підприємствами стану системної досконалості через розробку відповідної стратегії трансформації є необхідною умовою подальшого їх функціонування та формування можливості до розвитку у світовому конкурентному середовищі. Розроблений теоретико-методичний підхід цьому сприятиме.

Ключові слова: стратегія, системно-досконала бізнес-організація, промислові підприємства, трансформація, системна модель параметричної ідентифікації.

Список літератури

 1. ПономаренкоВ. С. Стратегічне управління підприємством : монографія. Х. : Основа, 1999. 620 с.
 2. ДлигачА. А. Системно-рефлексивное стратегическое маркетинговое управлении. Менеджмент. Маркетинг. 2012. с. 102–115.
 3. ЧерниговскаяТ. В. Научные лекции. URL: https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya
 4. Шваб К. Четвертая промышленная революция. «Эксмо», 2016. 138 с.
 5. Кобзев П. М. Системный анализ созданных альтернативных иерархий организационно – экономических систем. Економіка розвитку. 2009. № 4 (52).
  С. 24–29.
 6. Гагаринов А. В. Кобзев П. М., Котляр А. А. Энтропогенная системная катастрофа ХХ века: сущность, причины, последствия. Бизнес Информ. 2015. № 5. С. 8–15.
 7. Кобзев П. М. Системный подход к совершенствованию государственного управления и местного самоуправления. Управління розвитком. 2005. № 2.
  С. 13–16.
 8. Shwab K. The Global Competitiveness Report 2018. URL: http://wwwweforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
 9. Меркулов Н. Н. Методология трансформации отечественных предприятий. Экономика Крыма. Симферополь. 2005. № 15. С. 18–21.
 10. КобзевП. М. Определение уровня системного совершенства предприятия на основе иерархической модели оценочных показателей. Управління розвитком. ХНЕУ. 2004. № 1. С. 31–39.
 11. Гавкалова Н. Л., Гагарінов О. В. Концептуальні засади розроблення стратегії трансформації підприємства у стан системно досконалої бізнес-організації. Економіка розвитку. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. № 3 (83). С. 74–85.
 12. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие. К.: МАУП, 2003. – 368 с.
 13. ГагаріновО. В. Науково-практичні підходи до трансформації підприємств. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 4. С. 48–55.
 14. Кобзев П. М. Информационное обеспечение стратегического управления предприятием на базе системного подхода. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. Спецвипуск. 2011. №28. С. 111–120.
 15. Гагаринов А. В., Кобзев П. М. Системная модель оценивания уровня интеграции свойств системных элементов предприятия. Бізнес Інформ. ХНЕУ. 2013. № 5.
  С.246–253.
 16. GagarinovA., Kobzev P., Kotliar A. Management of company’s strategic changes on the basis of its system diagnostics. Economics & Management: Proceedings of the 3rd International Conference of Young Scientists EM-2013. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. Electronic edition on CD-ROM. Р. 136–139.
 17. Гагаринов А. В. Культурный феномен и его роль в трансформации постсоветской государственной системы управления Украины: основные архетипы устойчивого развития. Архетипіка і державне управління: виклики та ризики суспільної трансформації [Текст] : зб. наук. пр. переможців і кращих авторів Четвертого міжнар. конкурсу молодих учених; 28 трав. 2016 р., Київ, Україна. С. 7-16.

Статтю було отримано 12.08.2018