УДК: 331.108

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-42

Лілія Сергіївна Харчевнікова
старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-8035-126X
E-mail: liliia.1988y@khntusg.info

JEL classification: D21

Анотація

Вступ. В умовах інтеграції та глобалізації світового господарства соціально-економічна ефективність діяльності підприємства є головною передумовою забезпечення її конкурентоспроможності як на національному, так і на глобальному рівні. Забезпечення ефективності менеджменту персоналу сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства, яке є одним із найголовніших завдань національної економіки. Виступаючи основним критерієм функціонування підсистеми менеджменту персоналу на підприємстві, ефективність менеджменту персоналу відображає рівень формування, накопичення та використання людського, соціального та інтелектуального капіталів.

Метою статті є визначення методичних засад організації та оцінювання ефективності використання функціональної підготовки в менеджменті персоналу підприємства.

Результати. Аналіз менеджменту персоналу за його сутністю та ключовими характеристиками, а також дослідження еволюції підходів до визначення ефективності діяльності підприємства дало можливість уточнити уявлення про характер управлінського впливу щодо приведення підсистем менеджменту персоналу в потрібний стан. Синтез отриманих узагальнених визначень щодо ефективності та менеджменту персоналу, а також здійснений морфологічний аналіз існуючих наукових тлумачень дефініції «ефективність менеджменту персоналу» дозволив запропонувати авторське розуміння, яке базується на цільовому, витратному та системному підходах, виступає основою для побудови моделі оцінки ефективності менеджменту персоналу та дозволяє запропонувати сукупність заходів організаційно-економічного забезпечення підвищення ефективності менеджменту персоналу. Визначено, що найвпливовішими інструментами, здатними підвищити якість роботи персоналу, є трудова кар’єра та мотивація кадрів. Обґрунтовано концептуальні детермінанти забезпечення ефективності управління персоналом підприємств.

Ключові слова: персонал, управління персоналом, ефективність управління, детермінанти забезпечення ефективності управління персоналом.

Список літератури

  1. Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Сучасні тенденції формування ефективної системи оцінки персоналу на підприємстві. Вчені записки Університету «КРОК». №1 (53). 2019. С. 116-125.
  2. Копець Г.Р. Актуальні проблеми формування та розвитку персоналу підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 720: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 30-37.
  3. Литвaк Б.Г. Упpaвлeнчecкoe peшeниe. М. : Accoциaция aвтopoв и издaтeлeй «ТAНДEМ», Издaтeльcтвo ЭКМOC, 1998. С. 248.
  4. Oдeгoв Ю.Г., Карташов Л.В. Упpaвлeниe пepcoнaлoм, oцeнкa эффeктивнocти : учeбнoe пocoбиe для ВУЗoв. М.: Издaтeльcтвo «Экзaмeн», 2002 256 c.
  5. Семів Л.К. Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія. Київ: УБС НБУ, 2011. 406 с.
  6. Cинк Cкoтт Д. Упpaвлeниe пpoизвoдитeльнocтью : плaниpoвaниe, измepeниe и oцeнкa, кoнтpoль и пoвышeниe. М. : Пpoгpecc, 1989. 522 c.
  7. Шаповал О., Іваній А., Гальченюк А. Кадрова політика підприємства як інструмент системи управління персоналом. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. № 5(17). С. 149-151.
  8. Шаповал О. Управління персоналом : навчальний посібник. Харків : НАНГУ, 2015. 295 с.

Статтю було отримано 15.10.2020