УДК339.168.6:338.47

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-12

Ярослав Ярославович ПУШАК
доктор економічних наук, професор кафедри економіки та економічної безпеки,
Львівський державний університет внутрішніх справ
Наталія Володимирівни ТУРЛЕНКО
кандидат економічних наук, здобувач Одеської національної академії харчових технологій
Олена Олександрівна АЛЄКСЄЙЧУК
здобувач Міжнародного університету бізнесу і права

JEL classification: E22; R42; P25

Анотація

Вступ. В дослідженні розглянуто теоретико-методичні аспекти до визначення економічної оцінки інвестиційних механізмів в умовах сталого розвитку виробничих сфер економіки регіону.

Метою статті є дослідження теоретико-методичних аспектів до оцінки інвестиційних механізмів в умовах сталого розвитку виробничих сфер економіки регіону.

Результати. Розглянуті групи показників для здійснення оцінки інвестиційної привабливості регіону за методикою І. Бланка. Встановлено що відчутним недоліком методики є відсутність врахування ризиків. Розрахована значущість кожного синтезованого показника в сукупній оцінці інвестиційної привабливості регіону. Запропоновано поєднання оцінки інвестиційного ризику та інвестиційного потенціалу при оцінюванні інтегрального рейтингу інвестиційної привабливості регіону. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального індексу інвестиційної привабливості регіону відповідно до змісту ієрархічної схеми. Перевагою даної методики є можливість однозначно інтерпретувати отримані значення. Розглянуто комплексний підхід оцінки інвестиційної активності регіонів на основі інтегрованих складових дохідності та ліквідності, включаючи низку більш дрібних індикаторів. Методика оцінки передбачає врахування вагових коефіцієнтів обраних показників, які розраховуються на основі експертних суджень.

Висновки. При аналізі факторів, які впливають на інвестиційний потенціал регіону, необхідно враховувати, що на інвестиційний клімат у регіоні впливають як внутрішні, регіональні фактори, так і зовнішні – з боку держави та інших країн.

Лише комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості регіону з врахуванням усіх чинників та умов регіонального розвитку, ґрунтуючись на вже існуючих методиках дає можливість представити інтегровану характеристику конкретного регіону щодо інвестиційної привабливості.

Ключові слова: оцінка, інвестиції, проекти, інвестування, регіональний розвиток, залучення інвестицій, методика, методичний підхід.

Список літератури

  1. Погріщук Б. В., Козловський В. О. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку. Наука молода. 2007. Випуск 7. С. 125-130.
  2. Лагодієнко Н. В. Дослідження регіональних особливостей розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві. Бізнес-навігатор. №1. С. 95-99.
  3. Тяжкороб І. В., Носач В. М. Аналіз галузевого портфеля регіону в контексті структурних змін у ринковій економіці. Галицький економічний вісник. 2011. №2. С.63-68.
  4. Васильева Т. А., Гриценко Л. Л., Винниченко Н. В. Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины. Механізм регулювання економіки, 2005. № 3. С. 199-205.
  5. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика К. : Вікар, 2002. 374с.
  6. Щукін О. І. Целіна Н. О. Дерев’янко Я. М. Методичні підходи оцінки інвестиційного потенціалу регіону. Економічний вісник Донбасу. 2008. №1. С. 79-90.
  7. Уринсон Я. М. Текущее состояние экономики и стратегия экономической реформы. Экономика в новых условиях. М. : АНХ, 1997. № 2. 166 с.
  8. Кремень О. І. Куберка В. І. Особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіону. 2010. URL: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/622/1/kremen5.pdf.
  9. Скоробогатова Н. Є. Інвестиційна активність регіонів України. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2009. № 5. С. 30-40.

Статтю було отримано 06.03.2019