УДК [631:334]: 001.8

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-1

Андрій Олександрович ГУТОРОВ
доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ «Інститут аграрної економіки»
E-mail : Gutorov.Andrew@gmail.com

JEL classification: E 27; L 22; O 13; Q 10; Q 13

Анотація

Вступ. Стратегічні імперативи щодо гарантування продовольчої безпеки держави, збереження села, підвищення ефективності агропромислового виробництва та його конкурентоспроможності в умовах глобалізації актуалізують економіко-соціальні проблеми, вирішити які можливо тільки на базі інтеграційних відносин, до системи яких залучені всі сільськогосподарські товаровиробники.

Мета. Метою є формування теоретико-методологічних засад розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки.

Метод. Під час дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний, монографічний, узагальнення, системного аналізу й синтезу, графічний.

Результати. Удосконалено теоретичні засади розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки, визначено форми їх реалізації. Доведено, що інтеграційні відносини в аграрному секторі економіки – це окрема економічна категорія, метавид економічних відносин, які органічно пов’язані із системою розвитку продуктивних сил. Сформовано методологічний базис інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки завдяки його формалізованому структуруванню, систематизації, уточненню й верифікації принципів, законів і закономірностей розвитку інтеграційних та квазіінтеграційних відносин, їх системно-організаційних властивостей й функцій інтеграційної взаємодії. Систематизовані науково-практичні підходи до оцінювання рівня інтеграції в аграрному секторі економіки. Розроблено модель економічного зростання в аграрному секторі економіки на основі неоіндустріального розвитку інтеграційних відносин. Удосконалено теоретико-методологічні засади стратегічного управління системою інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Обґрунтовано концепцію розвитку продуктової інтеграції, розроблено континуум її стратегій і уточнено методологічний базис стратегічного вибору. Удосконалено механізм інноваційно-інтеграційного розвитку аграрного сектора економіки України на контрактних засадах. Розроблено моделі й організаційно-економічні засади залучення усіх форм господарювання до інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки, зокрема на базі виробничої контрактації. Обґрунтовано стратегічні напрями регулювання розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки, визначено концептуальні засади рентної політики в цій системі.

Ключові слова: інтеграція; інтеграційні відносини; розвиток; аграрний сектор економіки; контрактація; рента; неоіндустріалізація.

Список літератури

  1. Энгельгардт В. А. Интегратизм путь от простого к сложному в познании явлений жизни. Вопросы философии. 1970. № 11. С. 103–115.
  2. Економічна енциклопедія / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин [та ін.]. Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. нар. госп-ва, 2002. Т. 3. 952 с.
  3. Кластеризація вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України / за заг. ред. В. В. Оскольського. Київ : ПП фірма «Серж», 2014. 336 с.
  4. Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. 484 с.
  5. Гуторов А. О. Розвиток виробничої контрактації в аграрному секторі економіки. Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2017. 167 с.
  6. Леденёва М. В. Сырьевая внешнеторговая специализация России: расчёт потерь добавленной стоимости. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 23 (116). С. 47–58.
  7. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Київ : Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2009. 864 с.
  8. ГусаковВ. Г., Запольский М. И. Научные основы создания продуктовых компаний. Минск : Беларус. навука, 2012. 195 с.
  9. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов [та ін. ]; за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. Київ : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. 56 с.

Статтю було отримано 20.01.2019