УДК: [664:338.2:005.934]:332.146(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-39

Натела Ревазівна Кордзая
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі Одеської національної академії харчових технологій
ORCID ID: 0000-0003-3429-0483
e-mail: natela_k@ukr.net

JEL classification: F52

Анотація

Вступ. Від рівня продовольчої безпеки залежить ефективна робота всієї системи продовольчого забезпечення. Водночас, використання поділу на рівні забезпечує ефективне функціонування механізмів швидкого реагування на сучасні виклики: в межах глобальної продовольчої безпеки проявляються зусилля усього міжнародного співтовариства, національний рівень характеризується обґрунтованою державною політикою продовольчого забезпечення, для забезпечення регіонального рівня потрібно ефективна взаємодія місцевої влади та виробників продуктів харчування.

Метою даної статті є дослідження теоретико-методологічних засад формування критеріїв дослідження рівнів продовольчої безпеки окремого регіону.

Результати. Серед багатьох проблемних питань продовольчої безпеки держави виділяється регіональний аспект. Тому комплекс продовольчої безпеки регіону потрібно направити на забезпечення продовольчої незалежності, стійкості, стабільності, прогресивних впроваджень. Застосування системності в управлінні продовольчою безпекою регіону сформує механізм організаційної структури, який поєднає всі управлінські дії в напрямі досягнення цілей адаптації комплексу програми продовольчої безпеки для Причорноморського регіону України. Взаємозв’язок регіональних суб’єктів у системі продовольчої безпеки будується на регуляторах господарської діяльності регіону. Політика регуляторів використовує тільки достовірні та об’єктивні оцінки промислово-економічного, промислово-фінансового середовища суб’єктів господарюван-ня регіону в управлінських рішеннях щодо реалізації продовольчої, безпекової політики, формування бюджетів розвитку Причорноморського регіону країни.

Висновки. Запропоновано основні напрями вдосконалення системи продовольчої безпеки регіону, враховуючи багаторівневість такої системи. До таких напрямів віднесено: створення інтегрованого господарського комплексу, орієнтованого на соціально-економічний розвиток, вирішення екологічних проблем; створення інноваційної моделі в сфері інвестиційного екологічного клімату в регіоні; ефективне використання енергетичних технологій; проектування парків: регіональних, індустріальних, технологічних та впровадження інвестиційних проектів.

Ключові слова: продовольча безпека, продовольчий аспект, організаційно-економічний механізм, інфраструктура продовольчого забезпечення, потенціал.

Список літератури

 1. Global food security index 2018: An annual measure of the state of global food security (2018). The Economist Intelligence Unit. URL: http://foodsecurityindex.eiu.com
 2. Страшинська Н.В., Грецька Г.А. Основні критерії оцінювання рівня продовольчої безпеки України та стратегічні напрями її підвищення. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9841/1/ST2.pdf.
 3. Вараксіна О. В. Теоретичні основи продовольчої безпеки як економічної категорії. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 1 (56). С. 50-55.
 4. Дорош М. М., Дадак О. О. АПК України як складова світової продовольчої проблеми. Економіка України. 2008. № 2. С. 24-28.
 5. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз “Україна – ЄС”. Економіка України. 2018. 1 (674). С. 28-40.
 6. Лагодієнко В.В. Продовольча безпека Причорноморського регіону: стан, тенденції, перспективи. Economic and Food Security of Ukraine. 2019. № 6(3-4), рр. 16-25. URL: https://doi.org/10.15673/efs.v6i3-4.1282
 7. Новіков Є. Ю. Сутнісний зміст поняття «продовольча безпека». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. №2 (53). С. 47-50.
 8. Бабич М.М. Оцінка марного витрачання питної води на втрачене продовольство та харчові відходи. Агросвіт. 2018. №11. С. 17-21.
 9. Кундєєва О.І. Продовольча безпека: диференціація рівнів продовольчого забезпечення країни. Наукові праці НУХТ. 2013. №49. С.139-145.
 10. Ініціатива Спеціального комітету Організації Об’єднаних Націй, ACC / SCN, 1991.
 11. Gross R., Schoeneberger H., Pfeifer H., Preuss Hans-Joachim A. The Four Dimensions of Food and Nutrition Security: Definitions and Concepts. Nutrition and Food Security. Version April 2000. 17 p.
 12. Мостенська Т. Г. Продовольча безпека на рівні домогосподарств. Економіка і соціальний розвиток: наукові праці НУХТ. 2015. Т. 21. №1. C. 121–133.

Статтю було отримано 10.08.2020