УДК 658:330.34

Сергій Миколайович МАРЧИШИНЕЦЬ
здобувач, кафедра менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
E-mail: sergeymr81@ukr.net

Анотація

Вступ. В умовах реформування економіки країни гостро постають питання інноваційно-інвестиційного управління. Управління інноваціями на підприємствах – це багатогранна система дій, яка дозволяє вирішити питання з вибором варіанта інвестування в різні інноваційні проекти, з вибором необхідних форм і методів управління процесом інвестування цими інноваціями, організацією процесу виробництва на підприємстві з використанням нових основних фондів, реалізацією готової продукції та обслуговуванням споживача за допомогою сучасної техніки й обладнання за умови підвищення рівня використання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємствами. Необхідність вирішення цих питань і нагальність потреби в теоретичному обґрунтуванні заходів щодо формування й реалізації ефективного механізму управління формуванням і використанням інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств обумовило вибір теми дослідження та її актуальність.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів інноваційно-інвестиційного процесу на сучасних підприємствах.

Результати. Узагальнено визначення «інновації» в класичній і сучасній науковій літературі. Застосовано методологію системного опису інновацій в умовах глобалізації економіки з використанням як динамічного, так і статичного аспекту. Визначені фактори дифузії інновацій з урахуванням їх властивостей. Визначено форму інноваційно-інвестиційного процесу.

Висновки. Отримані результати дослідження вказують на те, що для формування інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах незалежно від сфери економіки необхідне створення відповідної інфраструктури. Подальші дослідження будуть спрямовані на комплексне вивчення й індивідуалізацію даного питання.

Список літератури

 1. Гудзь О. Є. Ідентифікація та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету, Серія Економіка. 2015. Випуск 2(4). Частина 1. С. 101-106.
 2. Kariuk V. I. Methodical approach to estimation of innovative potential of industrial enterprises. Аctual Problems of Economics. №5(131). Р. 176-182.
 3. Носирєв О. О. Управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств машинобудування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 27. Частина 1. С. 72-75.
 4. Фрессине Жан-Мари. Кластеры конкурентоспособности вокруг «треугольника» инноваций. Бюллетень Инновационные тренды. 2011. № 11. С. 4–6.
 5. Fedulova L. Innovativeness of the economies of the EU and Ukraine: undertakings to narrow the gap. Economic Annals-XXI, 2016. №156(1-2). 22-25.
 6. Grуnko T., Gviniashvili T. 2017. Organisational and economic mechanism of business entities’ innovative development management. Economic Annals-XXI. №165(5-6).
  рр. 80-83.
 7. Soskin O. I. Influence of innovations on the model of economic development transformation. 2016. №1, Р. 5-12.
 8. Яковлев А. І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення. Наука та наукознавство. 2018. №2 (100). С. 29-44.
 9. Grechenyuk O. N. Taxonomic evaluation of economic sectors innovative development: synthesis of methodological approaches. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economy. Sociology. Management. №2(15). Р. 51-59.
 10. Zatonatska T. Global trends in state investment policy and practice of their implementation in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2016. №156(1-2). Р. 26-30.
 11. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Москва, 1960. 907 с.
 12. Весельська К. А. Формування конкурентних переваг спільних машинобудівних підприємств. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2014. Вип. 4. С. 164-168.
 13. Білик В. В. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Економіка та суспільство. №10. С. 172-176.
 14. Чучіна І. М., Мовчан І. В. Інноваційний потенціал сучасних машинобудівних підприємств та його вплив на інвестиційну привабливість. Економіка і регіон. № 3 (30). С. 143-146.

Статтю було отримано 10.11.2018