УДК: 339.54

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-12

Сергій Сергійович ПЄЧКА
аспірант Одеського національного технологічного університету
ORCID ID: 0000-0003-2688-2729
E-mail: sergeipeshka@gmail.com

JEL classification: L25; Q12

Анотація

У сучасному динамічному та турбулентному бізнес-середовищі диверсифікація стала каталізатором досягнення конкурентних переваг та створення синергії в ринкових операціях. Це пояснюється тим, що виробничі компанії працюють в умовах високої конкуренції, особливо серед фірм, які виробляють однакові або подібні товари. В умовах глобалізації, консолідації ринку, економічної нестабільності компанії мають шукати нові шляхи зміцнення позицій на ринку, зниження бізнес-ризиків, збільшення прибутку. Формування та реалізація стратегії диверсифікації підприємства дозволяє частково вирішити ці проблеми. Стратегічна спрямованість ринкових трансформацій на здійснення якісних перетворень в аграрному секторі економіки посилює необхідність розробки та упровадження організаційно-економічних механізмів функціонування сільськогосподарських підприємств та їх управління з метою ефективного розвитку. Зазначене досягається за рахунок розширення напрямів діяльності та оптимального використання наявних ресурсів. Актуалізація диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах посилюється з огляду на те, що вона виступає дієвим інструментом управління економічним розвитком з урахуванням особливостей сільського господарства, в т. ч. пов’язаних з його сезонністю, сприяє повноцінному використанню ресурсного потенціалу, посиленню фінансової синергії, зростанню конкурентоспроможності підприємства за рахунок перепрофілювання існуючого бізнесу та підвищення якості продукції. Підвищення рівня диверсифікації діяльності аграрного підприємства необхідно здійснювати надзвичайно обережно, враховуючи в кожному випадку специфіку виробництва, структуру конкуренції на ринку збуту готової продукції. Диверсифікація аграрного виробництва дасть змогу підприємству ефективно впливати на ринок, сформувати чітку стратегію розвитку, а відтак отримати високі активи, уникнути можливого ризику.

Ключові слова: диверсифікація аграрних підприємств, стратегія, стратегічний розвиток, конкуренто-спроможність.

Список літератури

 1. Стрікленд А.Дж., Томпсон-мол. А.А. Стратегічний менеджмент: концепції й ситуації для аналізу: учебник. Москва : Вильямс, 2012. 928 с.
 2. Березін І.С. Маркетинг і дослідження ринків. Російська ділова література. 1999. 416 с.
 3. Добрянська Н.А. Диверсифікація виробництва як фактор розвитку регіонального продовольчого ринку. Молодий вчений. № 8. С. 188–190.
 4. Аронов А.М., Петров А.Н. Організація стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах. Санкт-Петербург: СПбГУЕФ, 2001. 20 с.
 5. Шевельов С.А. Диверсифікація виробництва в умовах транзитної економіки (організація і управління) : дис.. канд. екон. наук. Алмати, 1999. 143 c.
 6. Коуз Р.Г. Природа фірми / за ред. В.М. Гальперіна. Санкт-Петербург : Економічна школа, 1995. 189 с.
 7. Katchova Ani L. The Farm Diversification Discount. The American Journal of Agricultural Economics. № 87(4). Р. 984–994.
 8. Кулик І.М. Сучасний стан та основні фактори розвитку чорної металургії в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № С. 116–121.
 9. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. М.: Инфра-М., 2008. 826 с.
 10. Ткачук В.І. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”. Львів, 2012. 39 с.
 11. Томсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1998. С. 576.

Статтю було отримано 03.04.2022