УДК: 336.012.23

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-39

Тетяна Олександрівна СТАВЕРСЬКА
кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету
ORCID ID: 0000-0001-8417-2982
Олена Валеріївна ЖИЛЯКОВА
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету
ORCID ID: 0000-0003-4580-1752
Галина Георгіївна ЛИСАК
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного ехнологічного університету
ORCID ID: 0000-0001-5151-9687

JEL classification: G32

Анотація

Стаття присвячена визначенню категорій фінансової освіченості, фінансової обізнаності, фінансової грамотності, фінансової культури та культури фінансових стосунків. В умовах посилення в Україні фінансово-економічної кризи внаслідок військових дій загострилась актуальність підвищення загальної фінансової культури населення як запоруки виходу фінансової системи з довготривалої кризи, збереження фінансової стійкості країни та забезпечення сталого розвитку у перспективі. Базуючись на результатах досліджень USAID та НБУ, у статті було надано оцінку рівня фінансової грамотності населення України, проведено порівняльний аналіз за складниками індексу фінансової грамотності у 2019- 2021 рр. На тлі вирішення проблеми підвищення фінансової грамотності, яка притаманна не тільки українському суспільству, а й носить загальносвітовий характер, набуло поширення відносно нове поняття «культура фінансових стосунків». Культура фінансових стосунків як синергія загальнолюдських та духовних цінностей, на основі яких будуються фінансові відносини, може існувати тільки в суспільстві з достатнім рівнем фінансової культури та грамотності суб’єктів фінансових відносин. У статті дано визначення основним елементам культури фінансових відносин, а саме, фінансової обізнаності, фінансової освіченості, фінансової культури та фінансової грамотності. Встановлений взаємозв’язок між ними дозволив створити ієрархічну структуру складових культури фінансових стосунків у суспільстві, яка включає базовий рівень (фінансова обізнаність), професійний рівень (фінансова освіченість), загальнообов’язковий рівень (фінансова культура та фінансова грамотність) та вищий рівень (культура фінансових стосунків). На базі проведених досліджень встановлено, що формування в Україні характерної для розвинутого суспільства культури фінансових стосунків сприятиме скороченню термінів виходу з фінансово-економічної кризи, досягненню фінансової стабільності в державі та сталого розвитку у перспективі.

Ключові слова: фінансова обізнаність, фінансова освіченість, фінансова грамотність, фінансова культура, культура фінансових стосунків.

Список літератури

 1. Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H1.pdf?v=4
 2. Кізима Т. О. Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Вісник ТНЕУ. 2012. № 2. С. 64-71.
 3. Ломачинська І.А. Фінансова грамотність як основа оптимізації фінансової поведінки в умовах глобальної трансформації. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2011. Т.16. Вип. 20. С.116-125.
 4. Дорошенко Н. О., Романів В. В. Фінансова грамотність населення України URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6682
 5. Гончар Л.В., Гарна С.О., Мартиненко А.О. Фінансова грамотність населення України як фактор успішного розвитку держави. Інноваційна економіка. 2019. Вип.1-2 [78] С. 182-186.
 6. Хом’юк І. В. Формування фінансової грамотності майбутніх інженерів на заняттях з вищої математики. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2019. № 6. С.99-105.
 7. Славкіна М.А. Механізм підвищення рівня економічної безпеки банківського сектору України шляхом формування фінансово освіченого споживача банківських послуг. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 20. С. 132-136.
 8. Смовженко Т. С., Кузнєцова А. Я. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України. Регіональна економіка. 2013. № 2(68). С. 34-42.
 9. Звіт за результатами дослідження «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021». Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4
 10. Звіт за результатами дослідження «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2019». Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf
 11. Розвиток культури фінансових стосунків (н.д.) URL: https://www.iccapital.com.ua/proekti/11-proekt-v-rozrobtsi-2.html

Статтю було отримано 10.04.2022