УДК: 005.591.4

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-44

Олександр Вікторович ПОПОВ
кандидат економічних наук, перший заступник голови правління,
Акціонерне товариство «ФЕД»,
ORCID ID: 0000-0002-3740-0417

JEL classification: O31; O32

Анотація

В статті розглянуто методи дослідження операцій і системний аналіз для вирішення динамічних задач управління виробництвом, пов’язаних з підвищенням його гнучкості. Обґрунтовано, що найбільш важливими елементами, що характеризують ефективність процесу управління, є стан об’єкта управління та наявність певних виробничих можливостей для його зміни. Організація ефективного управління виробництвом у процесі інноваційних перетворень призводить до необхідності розглядати загальну схему управління всім комплексом проведених за певний період робіт як складну динамічну систему, яка на етапі впровадження інновацій ще недостатньо адаптована до виробничо-технологічних перетворень через велику різноманітність альтернатив реалізації функцій такої системи. Зазначено, проблема розробки ефективних методів системного аналізу існує через складність і розмаїття граничних умов діяльності різних за своїм характером машинобудівних підприємств. Визначено, що перманентний характер інноваційних перетворень їх виробничої бази дозволяє зробити висновок про перспективність одночасного застосування методології технологічного реінжинірингу і для системи управління. Обґрунтовано, що попереднє моделювання при вирішенні задач управління виробничим процесом виконання конкретних робіт з технологічної санації повинно бути побудовано з урахуванням забезпечення необхідної ефективності самої керуючої системи, що може забезпечити проведення її технологічної санації. Запропоновано математичну модель взаємозв’язку елементів, які є ключовими для підвищення ефективності системи управління на промисловому підприємстві, що проводить технологічну санацію своєї виробничої основи, і визначаються комплексом функціональних завдань управління.

Ключові слова: інноваційні перетворення, процес, управління, організація, виробнича база, параметри, проєкт.

Список літератури

 1. Мехович С.А. Економічні проблеми гнучких виробничих систем: монографія. Харків: НТУ «ХПІ», 2007. 232 с.
 2. Хайт И., Агеев С., Суворова И. Менеджмент роста. Эксперт. 1996. №21. С. 31-41.
 3. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Математическая оптимизация планирования в экономике. Москва: Знание, 1968. 95 с
 4. Инновационная экономика / Ивин Л.Н., Куклин В.М. и др. / под ред. Ивина Л.Н. Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. 588 с.
 5. Ивин Л.Н. Куклин В.М. Информационная экономика. Харьков: изд-во Кроссроуд, 2005. 436 с.
 6. Ивин Л.Н. Управление производственным процессом освоения новой техники: Обзор. Москва: НИИМАШ, 1982. 67 с.
 7. Ессингвуд С. ДЖ., Махаян В., Мюллер Е. Несимметричная респонди-рующая логистическая модель для технологического замещения. Технологический прогноз и социальные изменения. 1991. №20. С. 199-213.
 8. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении. М.: Издательство «Дело и сервис», 1998. 176 с.
 9. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 415 с.
 10. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Ильенкова С.Д., Гохберг JIM., Ягудин С.Ю. и др. / под ред. проф. С. Д. Ильенковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 343 с.
 11. Иозайтис B.C., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственных систем: учеб. пособие для инженерно-экономич. спец. Вузов. М.: Высш. шк., 1991. 192 с.
 12. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / пер. с англ. М. Котельниковой. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. 288 с.
 13. Глушков В.М. О прогнозировании на основе экспертных оценок. Киев: Кибернетика, 1969. С.46-52.

Статтю було отримано 20.04.2021