УДК 330.101:338.47

Наталя Дмитрівна МАСЛІЙ
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
E-mail: masliy.natalia@gmail.com
Віталій Сергійович НІЦЕНКО
д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
E-mail: vitaliinitsenko@gmail.com

Анотація

В статті обґрунтовано, що завдяки інтеграції діяльності підприємств виникає низка позитивних ефектів, серед яких є синергетичний. Використовуючи системно-синергетичний підхід в якості наукового підґрунтя, сформоване уявлення про найбільш ефективні моделі інтеграції підприємств і підвищення їх ефективності діяльності. Наведено найбільш вагомі складові, які забезпечують появу синергетичного ефекту, а саме: інноваційна, фінансова, маркетингова, інформаційна, стратегічна, екологічна. Доведено, що основними показниками ефективності інтеграції підприємств можуть виступати зменшення трансакційних витрат; скорочення витрат на капітал; зростання фактичної вартість підприємства; синергетичний ефект. Запропоновано методику розрахунку відповідних показників, а також підхід до визначення прогнозованого синергетичного ефекту на підприємствах, які знаходяться в інтегрованій системі. Визначено, що прояв синергетичного ефекту можна побачити у результатах діяльності підприємств інтегрованої системи, який досягається, головним чином, за рахунок ефекту масштабу, що виникає в результаті охоплення великої кількості операцій і ґрунтується на зниженні сукупних витрат при збільшенні обсягів операційної діяльності і на повнішому використанні потужностей. Встановлено, що інтегровані структури отримують переваги в порівнянні з іншими підприємствами в менеджменті, що проявляється у збуті й інвестуванні.

Список літератури

 1. ГутцайтЕ. М. Эффективность в финансовом контроле: приложение общей теории. Аудиторские ведомости. 2009. № 2. С. 3–
 2. КасаткинИ. А. Методология статистической оценки эффективности управления персоналом. URL: http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2011/04/30/
 3. Социально-экономическая эффективность регионального развития /[С. Н. Раст-ворцева, В. В. Фаузер, В. Н. Задорожный, В. А. Залевский]; отв. ред. д.э.н., доцент С. Н. Растворцева. М.: Экон-Информ, 2011. 136 с.
 4. СухаревО. С. Теория эффективности экономики. М.: Финансы и статистика, 2009. 368 с.
 5. ТюриковА. Г., Якунин А. С. Оценка социальной эффективности управления регионом по критерию качества жизни населения. Вестник Военного университета. 2011. №1 (25). С. 111–
 6. ОрловВ. М., Яцкевич  В., Новицька С. С., Потапова-Сінько Н. Ю. Ефективність управління підприємством в галузі зв’язку: навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. 288 c.
 7. СтрийЛ. А., Голубев А. К., Захарченко Л. А. Оценка эффективности рыночной деятельности предприятий инфокоммуникаций с помощью инструментов маркетингового аудита. Уральский научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: экономические науки. Уральск: «Уралнаучкнига», 2013. №19 (67) 2013. С. 54–
 8. КнязеваЕ. А., Жуковская Р. М. Подходы к повышению эффективности использо-вания оборотных средств предприятия связи. Економічний простір: зб. наук. праць. № 68. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. С. 180–
 9. ЕрохинаЕ. А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход. Томск : Изд.-во Томского ун-та, 1999. 160 с.
 10. МуратовА. С., Поварич И. П. Синергизм и эмерджентость : генезис их гармонизации в экономике и управлении. Вестник Кемеровского государственного университета. Кемерово, 2012. № 1. С. 271–
 11. КнязєваО. А., Маслій Н. Д. Мотиви та цілі інтеграційних процесів на різних економічних рівнях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон, 2015. Вип. 10, Ч.2. С. 48–53.
 12. МахновськаН. Д., Журавльова Т. О., Жаданова Ю. О., Петрашевська А. Д. Стратегіч-ний альянс як передумова створення національних кластерів. Вісник київського національного університету технологій та дизайну. Київ, 2012. № 6 (68). С. 196–202.

Статтю було отримано 05.10.2018