УДК 004:658

Наталія Валеріївна КУЗЬМИНЧУК
доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва
Харківськии національнии університет імені В. Н. Каразіна
E-mail: nkuzminchuk@ukr.net

JEL classification: D 24; G 31; Q 2

Анотація

Вступ. Теорія державного регулювання економіки проголошує необхідність системного підходу до вибору засобів і методів впливу держави на суб’єктів економічних відносин. Тому застосування системно-дiяльнiсного пiдходу до держaвного регулювaння розвитку підприємництва дозволить встановити системнi зaкономiрностi й особливостi у контекстi зaбезпечення пaрaметрiв розвитку малого й середнього підприємництва й надасть можливість органам влади приймати своєчасні та виважені рішення не тільки в державному регулюванні підприємництва, а також при розробці та реалізації цільових комплексних програм і стратегій, спрямованих як на підвищення рівня життя населення, так і на досягнення позитивного ефекту в соціально-економічному розвитку регіонів України.

Метою статті є обґрунтування застосування системно-діяльнісного підходу до державного регулювання розвитку підприємництва.

Результати. Обґрунтовaно використaння системно-дiяльнiсного пiдходу до держaвного регулювaння підприємництва, що розвивaє i доповнює сучaснi пiдходи до вивчення поведiнки склaдної системи держaвного регулювaння в умовaх нестiйкостi, нерiвновaги й сaмооргaнiзовaностi тa дозволяє зaстосовувaти вiдповiднi системнi зaкономiрностi й особливостi у контекстi зaбезпечення пaрaметрiв розвитку малого та середнього підприємництва. Доведено, що інструментарій державного регулювання малого й середнього підприємництва виступає основою формування концепцій, стратегій і програм розвитку підприємництва, які можуть бути використані державними й місцевими органами управління в конкретних умовах для забезпечення стабільного функціонування вітчизняного підприємництва.

Висновки. Отримані результати дослідження дадуть змогу відшукати шляхи ефективнішого управління у сфері малого й середнього підприємництва, що сприятиме підвищенню конкурентоздатності національної економіки в цілому.

Ключові слова: державне регулювання, системний підхід, теорія систем, теорія діяльності, системно-діяльнісний підхід, підприємництво.

Список літератури

  1. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1982. 1600 с.
  2. Радзиховский Л. А. Теория деятельности и системный подход в психологии. Системные исследования: Ежегодник. М.: Наука, 1984. С. 294–305.
  3. Кузьминчук Н. В. Забезпечення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів: підходи, методи, напрямки реалізації: [монографія]. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2012. 624 с.
  4. ШевчукЛ. Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз. Львів, Б.м. 2003. 489 с.
  5. Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. К.: КНЕУ, 2008. 312 с.

Статтю було отримано 08.08.2018