УДК 338.45

Віталіна Олексіївна БАБЕНКО
д.е.н., к.т.н., проф., професор кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

JEL classification: M15, Q19

Анотація

Вступ. Стабільний інноваційний розвиток галузі є основою зростання конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору. Він забезпечується інформаційно-консультаційним обслуговуванням, яке включає науку, освіту і виробництво. Міжнародна практика свідчить про необхідність залучення до даного процесу державних коштів.

Метою статті є аналіз стану існуючої інформаційно-консультаційної системи Харківського агропромислового комплексу та обґрунтування необхідності  впровадження Екстеншн-служби на базі web-сервісу на регіональному рівні.

Результати. Виявлено причини зменшення обсягів виробництва в АПК (зниження ефективності комплексу, недотримання агротехнологій, нераціональне землекористування, недостатня професійна підготовка працівників сільськогосподарських підприємств). Встановлено наявність в сфері агропромислового комплексу Харківської області попиту на інформаційно-консультаційні послуги. Проведено аналіз регіональної системи інформаційно-консультаційного обслуговування агробізнесу. Визначено недоліки такого обслуговування (неузгодженість та відокремленість її окремих ланок, випадковий і безсистемний характер взаємозв’язків між елементами системи, недостатній рівень використання потенціалу наукових, зокрема освітніх  закладів аграрної освіти). Представлено схему організації Екстеншн-діяльності інформаційно-консультаційного сервісу. Охарактеризовано сутність, мету та основні завдання проекту створення web-порталу агроінформаційного дорадницького сервісу. Представлено організаційну структуру проекту агро-web-сервісу підприємств Харківського регіону.  Виділено важливі аспекти створення інформаційного агро-web-ресурсу.

Висновки. Вказано на залежність між ефективністю діяльності підприємства та його спроможності орієнтуватися в нових економічних умовах. Обґрунтовано доцільність впровадження проекту інформаційно-консультаційного web-сервісу на регіональному рівні. Окреслено результати від впровадження даного проекту.

Ключові слова: інформаційне забезпечення АПК, ринок інформаційно-консультаційних послуг, інфраструктура ринку, Екстеншн-діяльність, агро-інформаційний дорадницький web-сервіс.

Список літератури

 1. Сайт проекту агро-web-сервісу підприємств Харківського регіону 18.04.2018 року. URL: http://ukrlogos.in.ua/documents/18_04_2018_169.pdf
 2. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Науково-практичний коментар. Р.Я. Корінець, М.П. Гриценко, та ін. / За ред. Р.Я. Корінця. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2007. 248 с.
 3. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України /П. Т. Саблук, В. К. Скупий та ін.; За ред. П. Т. Саблука. К.: ІАЕ УААН, 2003. 440 с.
 4. КропивкоМ. Ф., Кальна-Дубінюк Т. П. та ін. Організація інформаційно-консультаційної діяльності. Навч. посібник. Москва: Агроконсалт, 2004. 348 с.
 5. Теорія та практика дорадництва (планування та втілення програм Екстеншн): Навч. посібник. Т. Буткалюк, Ю. Банжула та ін. За ред. В. Мамалиги. Вінниця: ТОВ “Консоль”, 2004. 240 с.
 6. ШмідтР. М. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України (в документах і матеріалах): квітень-вересень 2004). Львів-Київ: НВФ “Українські технології”, 2004. 348 с.
 7. Van den Ban А., Hawkins Н. Agricultural Extension. 2nd Blackweel Science LTD. Oxford, 1996. 295 p.
 8. БабенкоВ. О. Інформаційне забезпечення впровадження та функціонування інноваційних технологій на переробних підприємствах АПК. Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». Т. 13, № 1 (47), ч. 1. Львів. 2011. 465 с. С. 19-23.
 9. БабенкоВ. О., Бутенко Т. А., Сирий В. М. Впровадження інформаційно-консульта-ційного сервісу в аграрному секторі економіки на регіональному рівні. Всеукраїн-ський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. № 8. С. 44-48.
 10. БабенкоВ. А., Шориков А. Ф. Оптимизация программного управления инновационными технологиями на предприятиях АПК. Современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга: материалы XVIII Международной науч.-практ. конф. (1, 2 июня 2012 г., Нижний Тагил). Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2012. 265 с. С. 34-37.
 11. Babenko V., Alisejko E., Kochuyeva Z. The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. No. 1 (1). P. 6-13.
 12. БабенкоВ. О. Методика використання інформаційних технологій при стратегічному управлінні сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць «Вісник ХНАУ». №11 (1). С. 60-68.
 13. Бабенко В. О. Інформаційне забезпечення та моделювання оптимізації гарантованого результату управління інноваційними технологіями на підприємствах АПК. Науково-практичний журнал «Агросвіт». 2012. № 14. С. 10-18.

Статтю було отримано 22.12.2018