УДК: 338.439.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-39

Юрій Іванович ДАНЬКО
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи,
Сумський національний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0002-9847-1593
E-mail: yuriy.i.danko@gmail.com
Андрій Ігоревич ХВОСТІКОВ
доктор філософії (PhD) з економіки,
здобувач кафедри митної справи та оподаткування,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ORCID ID: 0000-0003-1177-9761
E-mail: andrewhvostikov@gmail.com
Олександр Вікторович НАКІСЬКО
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-3789-2455
E-mail: nakisko307@gmail.com

JEL classification: D40

Анотація

Вступ. Світові ціни впливають на рівень ціноутворення всередині країни, що, у свою чергу, впливає на рівень конкурентоспроможності продукція. Крім рівня цін, міжнародні аграрні ринки знаходяться під впливом обсягу виробництва конкретного товару окремими державами, загальної динаміки торгівлі, обсягу експорту-імпорту, міжурядових зв’язків між конкретними країнами щодо встановлення обсягу та переліку квот. Не зважаючи на сталу позитивну динаміку нарощування обсягів світової торгівлі української продукції аграрного сектору, існуючий вітчизняний зовнішньоекономічний експортний потенціал використаний не в повному обсязі, що вимагає пошуку шляхів активізації його використання і подальшого нарощення.

Метою статті є аналіз світових аграрних ринків, оцінка перспектив їх розвитку та обґрунтування напрямів посилення позицій України на них.

Результати. Здійснено аналіз зростання та структури світової торгівлі, а також її місця у світовому воловому внутрішньому продукті. Визначено динаміку цін на ключові продовольчі товари у світі на основі чого запропоновано модель ARIMA для прогнозування ціни пшениці на світовому аграрному ринку. Визначено рівень конкуренції ключових українських сільськогосподарських товарів на світовому ринку (пшениця, соняшник, ячмінь, кукурудза) як детермінанти цих ринків. На основі аналізу динаміки та перспектив світових аграрних ринків запропоновано класифікувати світові аграрні ринки на: класичні сільськогосподарські; інноваційні, представлені переважно органічними продуктами; нішових культур; ринки продуктів тваринництва. Визначено перспективні зовнішні аграрні ринки для українських сільськогосподарських товаровиробників, а саме ринки нішових культур.

Ключові слова: аграрний ринок, світові аграрні ринки, сільськогосподарські товаровиробники, структура ринку, експорт, конкурентоспроможність.

Список літератури

 1. Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации / С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой; под общ. ред. В.В. Маркина, А.В. Осташкова. Москва, 2008. 321 с.
 2. Офіційний сайт Світової Організації Торгівлі. URL: https://www.wto.org/.
 3. Офіційний сайт Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. URL: http://www.fao.org/faostat/ru/#data.
 4. Світовий ринок соняшникової олії та місце України. Веб-сайт. URL: https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0066.html.
 5. Експорт олійних культур цьогоріч збільшився на 23,2%. Веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2813050-eksport-olijnih-kultur-cogoric-zbilsivsa-na-232.html.
 6. Основні тенденції розвитку світового ринку рослинних олій. Веб-сайт. URL: https://pricereview.com.ua/articles-основіні-тенденції-розвитку-світовог.
 7. Світовий ринок ячменю. Веб-сайт. URL: https://www.apk-inform.com/uk/exclusive/topic/1503945.
 8. Москаленко Н.О., Хвостіков А.І. Оцінювання впливу чинників зовнішньої торгівлі на розвиток ведення бізнесу в аграрному секторі. Бізнес Інформ. 2020. №7. С. 139-147.
 9. Khvostikov A. Assessing the quality of international trade and economic relations in the agricultural sector. Economies’ Horizons. 2020. № 1(12). pp. 91-101.
 10. Лагодієнко В.В., Богданов О.О., Лагодієнко В.В. Місце та роль України на світовому ринку пшениці. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 2. С. 123-129. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-33.
 11. Лагодієнко В.В., Шаповалова І.О., Булюк В.В., Демченко А.М. Проблеми розвитку ринку праці сільських територій. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №4, Том 3, 2020 (284). С. 299-308. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-54

Статтю було отримано 10.05.2021