УДК: 330:65.01

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-45

Вікторія Ігорівна Кривдик
аспірант Хмельницького національного університету
ORCID ID: 0000-0001-8748-835Х
E-mail: vikagavlovska@gmail.com

JEL classification: F52; M15

Анотація

У статті проведено аналіз існуючих підходів щодо визначення економічної категорії «тех-нологія». Поняття «технологія» вчені розглядають як сукупність знань; як сукупність методів, прийомів, способів, процедур; як процес, сукупність операцій та поєднання одного або декількох підходів. Автор статті, під технологіями розуміє цілеспрямований процес заснований на знаннях, досвіді та інтуїції, що реалізується в межах управлінських функцій із застосуванням методів і інструментів та направлений на досягнення бажаних результатів. У статті наведено принципову схема реалізації технології управління, яка включає декілька складових: управлінський вплив, вид технології управління та результат. Проаналізовано 10 технологій і інструментів управління та визначено покращення параметрів економічної безпеки за рахунок їх адаптації. До технологій та інструментів управління проаналізованих в статті належать: розширена аналітика; аgile-менедж-мент, збалансована система показників, бенчмаркінг, реінжиніринг бізнес-процесів, управління змінами, зниження складності, ключові компетенції, аналіз поведінки споживачів, управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).

Ключові слова: технологія, управління, інструменти управління, тренди управління, економічна безпека.

Література

 1. Василенко А. В. Менеджмент устойчивого развития: монография. К.: Центр учебной литературы, 2005. 648 с.
 2. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством. К. : ЦУЛ, 2003. 503 с.
 3. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 504 с.
 4. Виханский О.С. Менеджмент: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ, 2005. 669 с.
 5. Гайсин Э.И. Политико-коммуникативные технологии: понятие и сущность. Ученые записки Казанского университета. 2011. Том 15, кн. 5. С. 143-149.
 6. Голубков Е. П. Какое принять решение? Практикум хозяйственника. М. : Экономика, 1998. 329 с.
 7. Грэйсон Дж. К. мл. Американский менеджмент на пороге ХХI века / Дж. К. Грэйсон мл., К. О’Делл; пер. с англ., предисл. Б. З. Мильнер. М.: Экономика, 1991. 319 с.
 8. Давидюк О. М. Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання: монографія. Х.: ФІНН, 2010. 176 с.
 9. Економічна енциклопедія: у трьох томах / Відп. ред. С.В. Мочерний. К.: Видавничий центр «Академія». 2002. Т.3. 864 с.
 10. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. № 143-V. URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/143-16
 11. Захарченко В. І. Розвиток стратегічних підходів до управління підприємством у нестабільних умовах: моногр. / (Захарченко В. І. та ін); під ред. Проф. В. Захарченка; Одес. Нац..ун-т ім. І.І.Мечникова. Одеса: ВМВ. 2014. 187с.
 12. Коротков Е.М. Концепція російського менеджменту: учебн. пособ. 2-е узд., перераб. и доп. М.: Издательско-консалтинговое предприятие «ДеКА», 2004. 896 с.
 13. Кузьмін О.Є., Жежуха В.Й. Категорії «технологія» та «технологічний процес» в системі інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Економічний простір: збірник наукових праць. 2009. №27. С. 188-194.
 14. Марков Н. Технология и эффективность социального управления. М.: Прогресс, 1982. 267 с.
 15. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии, 2008. 944 с.
 16. Рудніченко Є. М. Інструментальне забезпечення адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 2 (1). С. 33–38.
 17. Семенчук А. О. Реконверсійна технологія управління конкурентними перевагами підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4 (106). С. 138–143.
 18. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). Киев: Феникс, 2006. 560 с.
 19. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управління ринковою вартістю підприємства: монографія
  / В. В. Стадник, Є. М. Рудніченко, Т. С. Томаля, Н. І. Непогодіна. Хмельницький: ТРІАДА, 2008. 234 с.
 20. Степанов В. В. Правовая охрана технологий: учеб. пос. С.Пб.: С.ПбГТУ, 2001. 106 с.
 21. Традиционная и современная технология: философско-методологический анализ / Отв. ред. В.М. Розин. М.: ИФ РАН, 1998. 216 с.
 22. Cambridge dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/technology
 23. Henry J. P. Making the technology-strategy connection. International Review of Strategic Management. Chichester, Wiley, 1990. 210 р.
 24. Management Tools & Trends 2017. URL: https://www.bain.com/contentassets/f8361c5cd99e4f40bbbf83c17d6a91b9/bain_brief-management_tools_and_trends.pdf
 25. Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/technology
 26. Oxford dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/technology

Статтю було отримано 23.01.2021