УДК 351.72.008.6

Олександр Любомирович ШАШКЕВИЧ
кандидат економічних наук, доцент,
Тернопільськии національнии економічнии університет

Анотація

Вступ. У даний час дослідження проблематики фінансового контролю перебувають у стані стагнації. Про це говорять незначна кількість і спрямованість наукових публікацій, мізерна кількість докторських дисертацій, а кандидатські дослідження, як правило, пов’язані з бухгалтерським обліком або відносяться до юридичних чи управлінських наук.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів до визначення фінансового контролю та введення у понятійний апарат фінансової науки дефініції «суспільний фінансовий контроль», аналіз діалектики розвитку досліджень фінансового контролю, розробка пропозицій щодо формування нових напрямків наукових досліджень з урахуванням вітчизняного досвіду.

Висновки. Потенціал досліджень діяльності виключно суб’єктів фінансового контролю, які в рамках своєї діяльності безпосередньо проводять фінансовий контроль (контролерів, підрозділів і органів фінансового контролю, а також аудиторських фірм), значно себе вичерпав. Подальший розвиток досліджень у цій царині залежить від розмежування понять «фінансовий контроль» і «контрольна діяльність» і подальших наукових розвідок закономірностей розвитку інституту стейкхолдерів. Отож можна виокремити новий напрямок досліджень фінансового контролю. Якщо організація і здійснення контрольної діяльності досить добре вивчені і, як уже зазначено, знаходяться в стагнації, то поведінка стейкхолдерів, формування їх суспільних запитів і багато інших аспектів потребують подальшого розгляду.

Список літератури

 1. Проект Конституції УНР (1920). URL: https://constituanta.blogspot.com/2012/10/ html
 2. ЛенинВ. И. О партийном, государственном и общественном контроле. URL: https://leninism.su/works/115-conspect/4263-partijnom-gosudarstvennom-i-obshchestvennom-kontrole.html?showall=&limitstart=
 3. Положення про робітничий контроль. URL: https://leninism.su/works/115-conspect/4263-partijnom-gosudarstvennom-i-obshchestvennom-kontrole.html?showall =&start=1
 4. Про народний контроль в СРСР: Закон від 30 листопада 1979 р. URL: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data02/texhtm
 5. ВороноваЛ. К., Кучерявенко М. П. Финансовое право: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и ф-тов. Харьков: Легас, 2003. С. 53.
 6. ПлескачВ. Л., Жадько К. С. Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки. Фінанси України. 2009. № 6. С. 90.
 7. Державний фінансовий контроль: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] /Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова, М. М. Коцупатрий, М. Т. Фенченко. К.: КНЕУ, 2004. 408 с.
 8. ВороноваЛ. К. Фінансове право України: підручник. К.: Прецедент; Моя книга, 2006. С. 82.
 9. ВоронинЮ. Государственный финансовый контроль в социальной сфере. Экономист. 2001. № 1. С. 19.
 10. СавченкоЛ. А. Правові основи фінансового контролю: навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2008. 504 с.
 11. ПогосянН. Д. Счетная палата Российской Федерации. М.: Юристъ, 1998. С. 109.
 12. СтефанюкІ. Б. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи. Фінанси України. 2009. № 11. С. 13.
 13. БілухаМ. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підручник. К.: Вища школа, 1994. 364 с.
 14. ГрачеваЕ. Ю. Развитие государственного финансового контроля в Российской Федерации как тенденция формирования социального государства. Государство и право. 2005. №4. С. 112.
 15. ГуцаленкоЛ. В. Дерій В. А., Коцупатрий М. М. Державний фінансовий контроль: навч . посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 424 с.
 16. ШохинС. О., Воронина Л. И., Шохин С. О. Бюджетно-финансовый контроль и аудит: теория и практика применения в России: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1997. 240 с.
 17. Дем’янишинВ. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. 496 с.
 18. РодионоваВ. М., Шлейников В. И. Финансовый контроль: учебник. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. 320 с.
 19. УсачБ. Ф. Контроль і ревізія. [5-е вид., перероб.]. К.: Знання-Прес, 2004. 253 с.
 20. Банківська енциклопедія. Центр наукових досліджень Національного банку України / С.Г.Арбузов, Ю. В. Колобов, С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. К.: Знання, 2011. 504 с.
 21. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П.К. Германчук, І. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан, В. Т. Александров, О. І. Назарчук. К.: НВП «АВТ лтд», 2004. 424 с.
 22. РодионоваВ. М., Шлейников В. И. Финансовый контроль: учебник. М.: ИД ФБК. Пресс, 2002. С. 37.
 23. ШутовМ. І., Бабенко В. А., Стоянова Н. М. Державний фінансовий контроль в Україні (теорія та практика): [монографія]. Одеса: Юридична література, 2004. 136 с.
 24. ПанкевичЛ. В. Бюджетний менеджмент. К.: Знання, 2006. 293 с.
 25. СавченкоЛ. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: монографія. Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. 408 с.
 26. ДудкоВ. П. Контроль у системі державного регулювання економіки: теорія та організація: монографія. Чернівці: Прут, 2006. 368 с.
 27. Миргород-КарповаВ. В. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні. Правові горизонти. 2017. Вип. 5(18). С. 101.
 28. Лучко М. Р., Зорій Н. М., Хорунжак Н. М. Контроль у державному секторі економіки. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 286 с.

Статтю було отримано 07.10.2018