УДК 339.172

Борис Олегович ЯЗЛЮК
доктор економічних наук, професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту,
Тернопільськии національнии економічнии університет
E-mail: b.yazliuk@tneu.edu.ua
Анатолій Іванович ГУЛЕЙ
доктор економічних наук, доцент, Голова правління Міжбанківської валютної біржі
Надія Петрівна РЕЗНІК
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі
Національнии університет біоресурсів і природокористування Украї ни

Анотація

У статті розглядаються проблеми біржової торгівлі сільськогосподарської продукції. Особлива увага приділяється оцінці першопричин, які не стимулюють розвиток системи торгівлі через біржові установи вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками. Запропоновані заходи, які спрямовані на підвищення активізації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Список літератури

  1. Про запровадження державних форвардних закупівель зерна: Постанова Кабінету Міністрів України №736 від 16 травня 2007р. URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7362007п
  2. МаслакО. М. Розвиток біржового ринку зерна. Вісник Сумського НАУ. 2008. Вип.  С. 202–206.
  3. ЯворськаВ. О., Солодкий М. О. Біржовий товарний ринок: навч. посіб. К.: ЦП КОМПРИНТ, 2015. 576 с.
  4. РезнікН. П., Яворська В. О., Солодкий М. О. Світовий біржовий ринок: сучасний стан та тенденції розвитку. Агросвіт. №13. URL: http://www.agrosvit.info /pdf/13_2013/9.pdf.
  5. ЯворськаВ. О. Етапи розвитку ф’ючерсної торгівлі на світовому біржовому ринку Приазовський економічний вісник. 2017. № 3. URL: http//pev.kpu.zp.ua /journals/2017/3_03_uk/4.pdf.
  6. СоросДж. Новая парадигма финансовых рынков. Манн: Иванов и Фербер, 2008. 192 с.

Статтю було отримано 23.09.2018