УДК 338.432:637.1(477.72)

DOI: : https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-3

Віталіна Володимирівна Антощенкова
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та маркетингу Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID: 0000-0002-3963-6263
E-mail: vitalina.tiaxntusg@gmail.com

JEL classification: D24; O12;Q12

Анотація

Вступ. В статті досліджено сучасний стан і динаміку розвитку молочного скотарства в Україні як однієї із провідних галузей, призначення якої полягає у забезпеченні виробництва молока в обсягах, що відповідають нормам державної продовольчої безпеки й умовам розширення експортного потенціалу вітчизняної економіки. Незважаючи на те, що виробництво молока в Україні є прибутковим, це не нівелює негативні тенденції катастрофічного скорочення поголів’я корів і обсягів виробництва молока. Від рівня розвитку агропромислового комплексу, в тому числі молочного скотарства, залежать соціальна й продовольча стабільність економічної системи району, регіону та держави у цілому.

Метою даної роботи є оцінка стану молочного скотарство України, розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва та реалізації молока в сільськогосподарських підприємствах.

Методологія дослідження. У статті використано метод аналізу та синтезу, абстрактно-логічний (формування теоретичних узагальнень і висновків), економіко-математичний, статистичний, порівняння та узагальнення.

Результати. У статті проаналізовано виробництво молока та його структуру, поголів’я корів і їх структуру по категоріях господарств України за 1990-2019 роки; досліджено обсяг і структуру валової продукції сільського господарства за
1990-2019 роки (у постійних цінах 2016 р.); проведено групування сільськогосподарських підприємств в Україні за поголів’ям корів, що була в наявності на початок 2020 року; надано оцінку ефективності виробництва та реалізації молока в сільськогосподарських підприємствах України за 2005, 2010 та 2018 роки.

Висновки. Встановлено, що закупівельна ціна на молоко як у сільськогосподарських підприємств, так і у домогосподарств, яке поставляється на молокопереробні підприємства, майже в три рази нижча за кінцеву роздрібну ціну. Запропоновано підвищення економічної ефективності виробництва молока за рахунок вирішення протиріч між сільськогосподарськими виробниками та молокопереробними підприємствами, а також іншими суб’єктами агропромислового виробництва в процесі досягнення ними економічних інтересів в діяльності щодо забезпечення населення якісними молочними продуктами.

Ключові слова: агропромислове виробництво, галузь тваринництва, молочне скотарство, економічна ефективність, продуктивність, рентабельність.

Список літератури

 1. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: монографія / за ред. П.Т. Саблука, В.І. Бойка. Київ: ННЦ ІАЕ, 2005. 340 с.
 2. Андрійчук В. Г., Сас І. С. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти: монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 303 с.
 3. Аверчева Н.О. Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на Європейському ринку. Агросвіт. 2019. №22. С. 19-30.
 4. Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. №9. С. 38-43.
 5. Ніценко В.С., Данько Ю.І. Розвиток виробництва молока в Україні та економічна стійкість молокопродуктового підкомплексу. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 4. С. 8-15.
 6. Іванова А.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення. Агросвіт. 2017. №22. С. 57- 62.
 7. Петриченко О.А. Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга. Економіка АПК. 2018. №5. С. 33-40.
 8. Антощенкова В.В., Копитко О.В. Державне регулювання і підтримка молочної галузі в умовах євроінтеграції. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. 2018. Вип.4. С.201-210.
 9. Антощенкова В.В., Кравченко О.М. Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні. Актуальні проблеми інноваційної економіки. Харків: ХНТУСГ, 2016. №3. С. 39-44.
 10. Васильченко О. М. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах. Економічний аналіз: зб. наук. праць / редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічнии центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. Том 28. № 2. С. 110-118.
 11. Офіційний веб-сайт Держкомстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Статтю було отримано 20.01.2020