УДК 339.13 : 338.43

Олександр Володимирович СПАТАР
інженер з метрології служби головного метролога,
Миколаївське управління магістрального аміакопровода «Укрхімтрансаміак» державного підприємства «Укрхімтрансаміак»
E-mail: spataralexandr@gmail.com

JEL classification: L95; O18

Анотація

Вступ. Низька вартість транспортування трубопроводом виступає його конкурентною перевагою в порівнянні з іншими видами перевезень. Труботранспортна система відіграє важливу роль в забезпеченні економічної безпеки регіону та вигідної геополітичної позиції за рахунок транзиту газу до Європи.

Мета. Метою статті є дослідження проблематики конкурентоспроможності труботранспортної системи регіонів країни.

Метод (методологія). У процесі дослідження застосовано методи порівняння, аналізу, теоретичного дослідження джерел конкурентних переваг.

Результати. Розглянуто роль трубопровідного транспорту в Україні та Миколаївській області. Надано загальну протяжність шляхів сполучення в Україні за видами транспорту. Визначена роль України в світі за потужністю труботранспортної системи. Надано аналіз загального об’єму вантажообігу різних видів транспорту в Україні. Визначено частку труботранспортної системи в загальній структурі транспорту України. Розглянуто інтереси всіх сторін ланцюга «постачання – транзит – споживання». Встановлено несумісність принципів реформування енергетичного ринку, які пропонує ЄС, із аналогічними в Україні та Росії. Запропоновані стратегічні рішення розв’язання зазначеної ситуації.

Надано рекомендації досягнення конкурентоспроможності труботранспортної системи Миколаївської області. Розроблена стратегія підвищення конкурентоспроможності труботранспортної системи України в цілому, яка включає теоретичні засади регулювання якості, положення державної політики, вимоги щодо вдосконалення регулювання якості надання послуг, елементи державного регулювання (фінансові, економічні, адміністративно-організаційні та програми підтримки); шляхи вдосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності труботранспортної інфраструктури країни.

Висновки. Пріоритетними шляхами та цілями подальшого розвитку труботранспортної системи регіону є: забезпечення ефективного та результативного функціонування на користь суспільства та держави; подальше удосконалення системи державного управління в даній сфері; організаційно-юридична та технологічна інтеграція й гармонізація суб’єктів господарської діяльності в ланцюгу «постачання – транзит – споживання»; подальший розвиток підприємств трубопровідного транспорту.

Ключові слова: труботранспортна система, регіон, магістральні, місцеві та внутрішні трубопроводи, нафта і нафтопродукти, газ, конкурентоспроможність.

Список літератури

 1. Енергетична безпека України 2020: виклики, можливості, сценарії / Український інститут публічної політики [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://uipp.org.ua.
 2. ШевцоваА. І. Енергетика України на шляху до європейської інтеграції : монографія. Дніпропетровськ : Дніпропетровський філіал НІСД, 2013. 148 с.
 3. ІсаєваІ. М. Стратегічні пріоритети та завдання держави з розвитку та забезпечення ефективного функціонування магістральних трубопровідних систем. Розвиток системи державного управління в Україні. № 1 (48), 2015. C. 1-6
 4. Лагодієнко В. В., Корнієцький О. В. Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народов Причерноморья. 2014. №275. С. 207-210..
 5. ЛагодієнкоВ. В. Особливості стійкого розвитку регіонального електроенергетичного комплексу. Ефективна економіка, №10. URl: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4813
 6. Лагодієнко В.В. Сучасний розвиток регіонального електроенергетичного комплексу. Ефективна економіка, №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814
 7. МандрикІ. П., Маковецька Л. О. Перспективні напрями розвитку транспортної системи України в контексті процесів європейської інтеграції. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. 2015. № 4. С. 201–206.
 8. ОсінчукЗ. П. Газотранспортна мережа України у системі газопостачання Європи. Нафтова і газова промисловість. 2009. № 2. С. 32–36.
 9. Партнерство ЕС – Україна – Росія очима іноземних дипломатів. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD133-134_2012_ukr.pdf
 10. СаприкінВ. Паливно-енергетичний комплекс України: готовність до євроінтеграції. Дзеркало тижня. 2012. № 39. С. 4.
 11. Удосконалення механізму регулювання газотранспортної системи України шляхом впровадження правил Енергетичного Співтовариства – спеціально розроблена пропозиція. URL:  Режим доступу : http://www.ier.com.ua

Статтю було отримано 10.01.2019