УДК: 504.06:336

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-28

Наталія Едуардівна КОВШУН
доктор економічних наук, доцент,
Національний університет водного господарства та природокористування
ORCID ID: 0000-0003-0573-2932
E-mail: n.e.kovshun@nuwm.edu.ua
Наталія Степанівна П'ЯТКА
старший викладач кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет
E-mail: ivanka.kitten@gmail.com

JEL classification: Q 50; Q 52; Q 56; Q 59

Анотація

Вступ. Процеси глобалізації і суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже потребують впровадження певних заходів щодо вирішення проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища й раціонального використання природних ресурсів. Вирішення існуючих проблем значною мірою залежить від ефективності функціонування системи фінансового забезпечення, сформованої в країні, встановленого складу та обсягів джерел фінансування і визначених напрямків їхнього використання, що й зумовлює потребу науково обґрунтованого аналізу.

Мета статті полягає в дослідженні стану фінансування природоохоронних заходів в Україні, вивченні напрямів, динаміки і структури витрат на охорону навколишнього природного середовища, виявленні особливостей фінансування цього процесу.

Результати. Здійснено комплексний аналіз динаміки витрат на охорону навколишнього природного середовища й раціональне використання природних ресурсів. Визначено основні складові природоохоронних видатків. Проведено структуризацію витрат на охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів за джерелами фінансування. Досліджено динаміку і структуру капітальних інвестицій за видами природоохоронних заходів. Проаналізовано динаміку частки витрат на охорону навколишнього природного середовища й раціональне використання природних ресурсів у ВВП України, а також питомої ваги капітальних інвестицій (екологічних) у структурі загальних капітальних інвестицій України. Виділено особливості сучасного стану фінансування охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Висновки. Результати проведеного дослідження дозволили виділити основні проблеми у сфері фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища й окреслити шляхи їх вирішення. Доведено необхідність мобілізації інвестицій у природоохоронну діяльність за допомогою розробки відповідних засобів економічного стимулювання і їх законодавчого закріплення, що дозволить вирішувати проблему фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища шляхом диверсифікації джерел фінансування.

Ключові слова: витрати на охорону навколишнього природного середовища, природоохоронна діяльність, природоохоронні заходи, поточні витрати, капітальні інвестиції, структура витрат, фінансове забезпечення.

Список літератури

  1. Державна служба статистики України. Офіційний портал. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 26.06.1991 № 1264-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
  3. Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/ms/.
  4. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища та екологічних платежів: Наказ Державної служби статистики України від 23.12.2011 № URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/82/mp_vyt_onps.pdf
  5. Мартинюк І.В., Дубовик О.Ю. Оцінка економічного стану України з урахуванням екологічного фактору. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції: науково-практичний журнал. Сімферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2014. №1 (26). С. 112–117.
  6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році. К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. 2017. 308 с.
  7. Пушак Я. Я., Лагодієнко В. В. Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економіки. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 3. С. 27-35.
  8. Орел А. М. Зелений туризм в контексті сталого сільського розвитку. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. №4.С. 47–53.

Статтю було отримано 04.09.2019