УДК: 351.82:332.14

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-17

Костянтин Валерійович Клименко
аспірант Івано-франківського національного університету нафти і газу
ORCID ID: 0000-0001-7400-3499
E-mail: kkostiantynklymenko@gmail.com

JEL classification: K33; L95; L98

Вступ

Сучасний розвиток економіки, а також зміцнення національної безпеки є неможливим без застосування сучасних стратегічних підходів управління діяльності підприємств. Не винятком сьогодні є і нафтопереробна сфера, зокрема в частині управління нафтотранспортних підприємств, які відіграють основну роль у зміцненні паливно-енергетичної безпеки країни. Ті виклики, які спричинені економічними, соціальними та політичними факторами є важливими, оскільки мають безпосередній вплив на процес функціонування усіх підприємств, які працюють в цій системі.

Метою статті є виокремлення основних інструментів і визначення сучасних стратегій управління нафтотранспортними підприємствами.

Результати. Обґрунтовано сутність стратегічного управління на підприємствах. Досліджено структуру нафтотранспортної системи України. Охарактеризовано сучасний стан функціонування діяльності нафтотранспортних підприємств. Визначено новітні підходи та запропоновано низку заходів щодо активізації формування сучасних стратегій управління на нафтотранспортних підприємствах. Проаналізовано нормативно-правове регулювання відносин у сфері транспортування нафтопродуктів. Доведено, що застосування стратегічного управління відіграє значну роль у формуванні та розвитку підприємницької діяльності. Наголошено на необхідності та важливості розроблення тактики та стратегії управління, що дозволить у майбутньому отримати максимальні користь у прийнятті управлінських рішень. Відзначено на необхідності державної політики щодо підтримки управління нафтотранспортних підприємств.

Висновки. Запропоновано шляхи вдосконалення стратегій управління нафтотранспортних підприємств. Сформульовано низку рекомендації, які спрямовані на визначення основних інструментів і механізмів їх застосування при формування стратегії управління нафтотранспортними підприємствами.

Ключові слова: інновації, нафтотранспортні підприємства, стратегії, суб’єкти економічної діяльності

Список літератури

 1. Horwath R. The Originof Strategy. Strategic Thinking Institute. 2006. URL: http://www.strategyskills.com/
 2. Кобєлєв В. М., Захарченко Ю. В. Теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 42. С. 297-303.
 3. Попадинець Н.М. Передумови формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Львів. 2017. №875. С. 89-95.
 4. Журавель Ю.В. Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Національна академія державного управління при президентові України Львівський регіональний інститут державного управління. Львів, 2018. 237с.
 5. Журавель Ю. В. Особливості реалізація стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості. Інфраструктура ринку: науково–практичний журнал. Одеса, Вип. 19. С. 173-184.
 6. Попадинець Н.М. Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 2(130). С. 82-85.
 7. Попадинець Н. М. Стратегічне планування економічного розвитку підприємства харчової промисловості: зарубіжний досвід. Вісник Сумського національного аграрного університету. Випуск 4. С. 132-136. Серія «Економіка і менеджмент».
 8. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Львів: Львівська політехніка, 2010. 407 с.
 9. Козловський В. О., Дончак Л. Г. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств: монографія. Тернопіль: Крок, 2013. 204 с.
 10. Wootton S., Home Т. Strategic Planning The Nine Step Programme. Kogan Page, 1997. 215 р.
 11. Аудит і оцінювання управлінської діяльності / Романовський О.Г., Черкашина М. В., Науменко М. О., Грабовський Є.М., Гура Т. В., Воробйова Є. В. Харків: АВВМВСУ, 2014. 296 с.
 12. Пилипів Н.І. Технологічні та організаційні особливості діяльності підприємств нафтової і газової промисловості і їх вплив на побудову внутрішньогосподарського обліку затрат. Вісник ТНЕУ. 2008. №4. С. 109-119.
 13. Грищенко І. М. Перспективні напрями модернізації вітчизняного нафтогазового комплексу. Ефективна економіка. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=973
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 15.03.2006 № 145-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80#Text
 15. Нафтогаз. Укртранснафта збільшила обсяг транспортування нафти у 2020 році. 2020. URL: https://www.ukrtransnafta.com/ukrtransnafta-zbilshila-obsjag-transportuvannja-nafti-u-2020-roci/
 16. Свірідова С.С. Толстова С.А. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка: реалії часу. №2(30). С. 109-116.

Статтю було отримано 22.04.2021