УДК: 330.658.012

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-26

Селезньова Галина Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та організації бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
https://orcid.org/0000-0003-1942-923X
Степаненко Руслан Джаванширович,
аспірант кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою,
Харківський національний університет радіоелектроніки
https://orcid.org/0009-0008-0586-0903

JEL classification: F52; P12

Нині цифровізація розповсюдила свій вплив на всі сфери діяльності суспільства, цифрові технології сприяють новому рівню світового розвитку та є ефективним трендом. Важливим питанням у процесі цифровізації є зміцнення економічної безпеки на всіх рівнях і створення умов для підприємницької активності. Водночас підприємницькі ризики в умовах цифровізації є все більше невизначеними, тому вияв та ідентифікація ризиків у процесі підприємницької діяльності є одним з найбільш важливих завдань для зміцнення економічної безпеки.

Метою публікації є вияв та ідентифікація сучасних ризиків, які впливають на зміцнення економічної безпеки підприємств в умовах цифровізації. У статті досліджено питання щодо вияву загроз і ризиків для економічної безпеки підприємств в умовах цифровізації і глобалізації економіки та управління ними. Визначено сутність поняття «економічна безпека», а також механізм зміцнення економічної безпеки підприємства, аналіз впливу цифровізації бізнесу на зміцнення економічної безпеки. Зазначено, що за умов цифровізації на економічну безпеку підприємства впливають різні ризики, обґрунтовано сутність поняття «ризик», розглянуті загрози, пов’язані з цифровою трансформацією підприємства у розрізі внутрішніх факторів економічної безпеки: персонал, технології, інформаційне середовище, менеджмент, майно, фінанси, а також спричинені цими загрозами ризики та визначені заходи щодо їх запобігання. Визначені основні ризики економічної безпеки в умовах цифровізації бізнесу, розглянуто принципи управління ризиками, а також результативність системи управління ризиками з метою підвищення економічної безпеки. Цифрова трансформація підприємства має значний потенціал для економічного зростання та технологічного прориву суб’єктів господарювання. Зазначено, що необхідно своєчасно здійснювати моніторинг економічної безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу, а також моделювання організаційного дизайну для стейкхолдерів підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, глобалізація, цифровізація бізнесу, цифрова трансформація, загрози, ризики, управління ризиками.

Література

  1. Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та методика оцінки. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1145.
  2. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 256 с.
  3. Інтерв’ю з лауреатом Нобелівської премії з економіки Христофором Пісарідесом. URL: https://sb-cyprus.com/people.
  4. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект. Київ: Атіка, 2005. 432 с.
  5. Клименюк М.М., Брижань І.А. Управління ризиками в економіці. Київ: Просвіт, 2000. 220 с.
  6. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія. Київ: НІСД, 2015. 348с.
  7. Стіглиц Дж. Ціна нерівності. Як теперішнє поділене суспільство майбутнє загрожує нащому майбутньому. URL: https://book-ye.com.ua/catalog/ekonomika/tsina-nerivnosti-yak-teperishnye-podilene-suspilstvo-zahrozhuye-nashomu-majbutnomu/.
  8. International Digital Economy. URL: https:// ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-index-2018.

Статтю було отримано 15.10.2023