УДК: 631.15 : 005.59

Олександр Вікторович ДОРОФЄЄВ
кандидат економічних наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія

JEL classification: Q 10

Аннтація

Вступ. Зміни економічного, соціокультурного, політичного характеру, що відбувалися в аграрному секторі економіки України протягом 1990-2018 рр. були обумовлені низкою причин, здійснювалися з дотриманням певних принципів і мали своїм наслідком як позитивні, так і негативні процеси і явища. Однак більш важливим з економічної точки зору є виявлення причинно-наслідкових зв’язків, що детермінують деструктивні процеси в аграрній сфері, оскільки отримані знання сприятимуть вдосконаленню системи управління суб’єктами аграрного виробництва.

Мета. Метою статті є аналіз трансформації системи управління суб’єктами аграрного виробництва з використанням методологічних основ теорії гармонізації.

Висновки. Таким чином, спрямовуючи механізми управління на розвиток аграрного сектора економіки, ми повинні забезпечити зміну кількісних його параметрів в заданому співвідношенні, що буде сприяти появі нової якості. З методологічної точки зору важливо уточнити – механізми управління повинні сприяти підтримці динамічної рівноваги системи аграрної економіки (її гомеостазу) або стаціонарності, тобто підтримці постійних змін параметрів системи, які, однак, повинні проходити в певних пропорціях (найбільш вірогідних, оптимальних, «золотих»), пошук яких не припиняється ні всередині системи, ні за її межами.

Ключові слова: аграрний сектор, принципи гармонізації, трансформація системи управління, механізми управління, гармонізація.

Список літератури

  1. Політика і розвиток сільського господарства в Україні / За ред. Ш.фон Крамона-Таубаделя, С. Зорі, Л. Штріве. К.: Альфа-Принт, 2001. 312 с.
  2. ШумпетерЙ. А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу /; пер. з англ. В. Старка. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.
  3. Пасхавер Б. Й., Молдован Л. В., Шубравська О. В. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2012. № 9. С. 3-9.
  4. Крючкова І. В. Макроструктурні фактори розвитку економіки України та Закон золотого перерізу URL: http:/iee.org.ua/ua/publication/57/
  5. Про фіксований сільськогосподарський податок. Закон України від 17 грудня 1998 р. № 320-14. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cqi-bin//Laws/main/cqi
  6. ЛозинськаТ. М. Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки: дис….. доктора держ. управління: 25.00.02. Х., 2008. 455 с.

Статтю було отримано 09.08.2018