УДК: 631.11:65.016.7

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-18

Світлана Іванівна Глущенко
старший викладач кафедри управління та адміністрування
Новокаховського гуманітарного інституту Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»»
ORCID ID: 0000-0002-6983-0614

JEL classification: Q10

Анотація

Вступ. Аграрні підприємства знаходяться в стані перманентного пошуку ефективних управлінських рішень, здатних забезпечити їх повноцінний ефективний розвиток. В окремих випадках одним із таких рішень є необхідність реструктуризації підприємства, що веде за собою зміни організаційно-правової, управлінської, виробничої структури підприємства. Враховуючи те, що переважна частина доданої вартості на агропродовольчу продукцію концентрується у сфері переробки та торгівлі, аграрним підприємствам доцільно проводити реструктуризацію на основі інтеграції з підприємствами, що належить до цих галузей.

Метою статті є розробка концептуальних засад формування та функціонування механізмів управління процесами та процедурами реструктуризації в системі інтеграційних відносин аграрних підприємств.

Результати. Обґрунтовані концептуальні засади формування та функціонування організаційно економічного механізму реструктуризації аграрних підприємств. Остання розглядається при цьому в якості одного з основних інструментів ефективного залучення аграрних підприємств до участі у процесах агропромислової та виробничої інтеграції через збільшення концентрації капіталу у виробничій сфері. Встановлено, що суб’єкт-ініціатор поглиблення інтеграційної взаємодії підприємства може керуватися результат-орієнтованим та процес-орієнтованим підходами до визначення економічної ефективності змін у концентрації капіталу учасників інтеграційних утворень. Розкрито етапи проведення реструктуризації аграрних підприємств. Запропоновано критерії, за якими варто визначати готовність керівництва аграрних підприємства до реалізації інтеграційних механізмів реструктуризації. Обґрунтовано модель механізму реструктуризації аграрних підприємств у системі інтеграційних відносин, який дозволяє поєднати результат- та процес-орієнтовані підходи до організації виконання вказаних процесів.

Ключові слова: аграрні підприємства, механізм, інтеграційні відносини, модель механізму реструктуризації.

Список літератури

  1. Бутко М.П., Родін В.С. Агропромислова інтеграція як шлях до активізації аграрного виробництва. Агросвіт. № 3. С.10-13.
  2. Венгерук І.Ю. Інтеграція виробництва і переробки молока в підприємствах АПК: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.06.01. Нац. аграр. ун-т. К., 2003. 19 с.
  3. Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки : монографія. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2016. 484 с.
  4. Кобець Є.А. Економічна сутність інтеграції в аграрному виробництві. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». № 1. С. 146-149.
  5. Корецька С.О. Економічний механізм розвитку агропромислової інтеграції. Агросвіт. 2012. № 7. C. 10-14.
  6. Малік М., Федієнко П., Орлатий М. Інтеграція як фактор підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств. Київ : ІАЕ УААН, 2000. 40 с.
  7. Мочерний С.В. Метод економічної теорії. Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 2 / редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2001. 848 с.
  8. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. Київ : ІАЕ, 2002. 294 с.

Статтю було отримано 15.09.2020