УДК: 338.432:631

Вікторія Григорівна КРАЛЯ
кандидат економічних наук, старшии викладач
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. Сьогодні більшості підприємств, для того щоб успішно функціонувати, потрібно впроваджувати зміни. Нові технології і продукти швидкими темпами витісняють застарілі підходи роботи майже за всіма напрямами господарської діяльності. Успішне підприємство постійно повинно рухатися, виконуючи пошук і впровадження нових технологій, маючи за ціль постійно бути конкурентоздатним. В умовах постійної конкуренції, краще всього пристосовуються ті організації, які вчасно провели організаційні трансформації. Практика доводить, що саме такі підприємства зможуть зайняти лідируючі позиції в економічній системі країни. Управління кожним підприємством потребує науково-обгрунтованого підходу до формування системного бачення організаційних трансформацій, заснованого на інструментарії управління, який дозволяє ефективно використовувати виробничий і ресурсний потенціал підприємства. Можливість генерувати та впроваджувати організаційні трансформації є важливою умовою стабільного розвитку для підприємства. При цьому зміни містять у собі протиріччя між прагненням підприємства як економічної системи зберегти стабільність, з одного боку, і необхідністю постійного розвитку – з іншого.

Мета дослідження полягає в пошуку ефективних сценаріїв реалізації організаційних трансформацій аграрних підприємств.

Результати. Для досягнення цілей і завдань у статті проаналізовано методи проведення змін, компоненти реалізації стратегії підприємства, виділено підходи до сутності реалізації стратегії організаційних трансформацій, вказано проблеми, які заважають процесу реалізації стратегій. Проведено вибір методів управління змінами на підприємстві відповідно до обраної стратегії розвитку й пріоритетного способу впровадження змін.

Висновки. Впровадження сценаріїв реалізації стратегій організаційних трансформацій у системі управління підприємством є доволі довготривалим і ресурсовитратним процесом. Швидке й ефективне подолання можливих перешкод за допомогою поєднання різноманітних методів і засобів дозволить підприємству без особливих зусиль реалізувати зміни в системі управління й досягти максимального ефекту від їх впровадження.

Список літератури

 1. Стратегическое планирование / под ред. Э. А. Уткина. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», издательство «ЭКСМОС» ,1998.
 2. Управление изменениями: хрестоматия / Пер. с англ. под ред. Г. В. Широковой. 2-е изд. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. 496 с.
 3. Сокирник І. В. Управління реалізацією стратегії сучасної організації. Вісник Хмельницького національного університету. Т.2. №4. 2010. С. 112-118.
 4. Фединець Н.І. Управління змінами в організації. Наук. Вісник Нац. лісотех. ун-ту України. вип. 21.15. С. 292–298.
 5. Зайцева Л. Г., Соколова М. И. Стратегический менеджмент: учебник. М.: Юристъ, 2002. 416 с.
 6. Коллінз Дж. Від хорошого до величного. Київ: Наш формат,2017. 368 с.
 7. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практ. посібник) / [П. Саблук, В. Месель-Веселяк, О. Шпичак та ін.]; За ред. П. Саблука. К.: ІАЕ, 2000. 556 с.
 8. Даниленко О. Л. Відкрита економіка як передумова взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Економічна серія. № 668. С. 19-23.
 9. Пелешко І. Ю. Агробізнес: інтеграційний аспект. Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю ф-ту аграр. менеджменту, 25–27 берез. 2010 р. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. С. 102–106.
 10. Світлична А. В., Михайлова О. С., Ковбаса О. О. Значення інтеграційних процесів в організаційному розвитку підприємств АПК. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. Вип. 2. Т.2. Полтава: ПДАА. 2011. С. 253-257.
 11. Синк С. Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. М.: Прогресс, 1990. 522с.
 12. БоддиД., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. / под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Изд. «Питер», 1999. 816 с.
 13. ФелпсБ. Умные бизнес – показатели: Система измерений эффективности как важный элемент менеджмента; пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 312 с.

Статтю було отримано 07.10.2018