УДК: 658.147

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-41

Володимир Андрійович Лазорчин
здобувач кафедри економічної експертизи та землевпорядкування
Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0003-4894-8637
Віталій Шапка
здобувач кафедри економічної експертизи та землевпорядкування
Західноукраїнський національний університет

JEL classification: G32

Анотація

Встановлено, що недосконалість чинного законодавства України, яке регулює питання управління статутним капіталом акціонерних товариств, і відсутність дієвих механі-змів захисту прав інвесторів стримує інвестування в акції вітчизняних емітентів. Як наслідок, в останні роки в Україні спостерігається тенденція до скорочення кількості емісій з метою збільшення статутного капіталу акціонерних товариств. Обґрунтовано, що вирішення проблем фінансового забезпечення та корпоративного управління розвит-ком акціонерних товариств вимагає формування цілісної системи управління капіталом акціонерного товариства. Основними складовими управлінської системи є такі підсисте-ми управління акціонерним капіталом: методології управління; організації управління; комунікаційного забезпечення; нормативного забезпечення; кадрового забезпечення; ма-теріально-технічного забезпечення. Висвітлено структуру управлінської системи фор-мування та використання акціонерного капіталу акціонерного товариства. Деталізова-но характеристику функцій управління корпоративними правами (частками акціонер-ного капіталу), де акцентовано увагу на сутності функції та результаті її виконання.

Ключові слова: акціонерний капітал, акціонерні товариства, проблеми управління корпоративними правами, управління капіталом, функції управління корпоративними правами.

Список літератури

  1. Попов О.Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. 390 с.
  2. Метеленко Н.Г. Проблемы управления акционерным капиталом промышленных предприятий в Украине. Проблеми економіки. № 1. С. 73-77.
  3. Порядок надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України: Рішенням НКЦПФР від 20 червня 2013 р. № 1105. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1201-13#Text.
  4. Гарагонич О.В. Розміщення цінних паперів українських емітентів за кордоном. Юридична газета. 2013. № 10. С. 13.
  5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписана 27 червня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
  6. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text.
  7. Гарагонич О.В. Актуальні питання адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС. Visegrad journal on human rights. 2014. № 1. С. 36-42.
  8. Гарагонич О.В. Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2015. № 5(26). С. 102-116.
  9. Волошко Н.О. Управління акціонерним капіталом промислового підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. ХНЕУ. Харків, 2012. 21 с.
  10. Українська Л.О., Волошко Н.О. Характеристика структурної побудови системи управління акціонерним капіталом промислового підприємства. Бізнес Інформ. № 12. С. 159-162.

Статтю було отримано 12.10.2020