УДК 334:338.1

Аріна Вікторівна ВАРДІАШВІЛІ
молодшии науковии співробітник відділу ринку транспортних послуг
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

Анотація

В статті розглядаються особливості формування та реалізації управлінських страте-гій розвитку інтегрованих підприємств. Обґрунтовано важливість використання сучасних методів підвищення ефективності діяльності підприємств, зокрема, через використання інструментарію маркетингової та логістичної діяльності. Під визначеним впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища запропоновано виокремити інтегровані стратегії маркетингу та логістики, які як єдина система формуватимуть організаційний механізм.

Ключові слова: стратегічне управління, організаційний механізм, маркетинг, логістика,  інтегроване підприємство.

Список літератури

  1. Бoйкo Ю. O. Кoнкурeнтнi cтруктури ринкiв збуту тa пoтeнцiaл кoнкурeнтo-cпрoмoжнocтi aгрaрних підприємств. Тeoрiя i прaктикa рoзвитку aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплeкcу тa ciльcьких територій. 2015. С. 315-317.
  2. Квятко Т. М. Генезис наукових основ теорії конкуренції. Вісник Вісник ХНТУСГ : економічні науки. 2017. Вип. 182. С. 154-162.
  3. Батюк Л. А., Квятко Т. М., Бабко Н. М. Суспільні ринкові трансформації: глобальний контекст. Вісник ХНТУСГ : економічні науки. 2018. Вип. 193. С. 110-120.
  4. Романюк І. А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. 2016. № 11. С. 12-15.
  5. Мандич О. В. Можливості реінжинірингу та моделювання бізнес-процесів у маркетинговій діяльності підприємств. Вісник ХНТУСГ : економічні науки. Вип. 193. 2018. С. 311-319.
  6. Cєвідова І. О. Пріоритетні напрями реалізації експортоорієнтованої стратегії аграрними підприємствами. Економiка та держава. №2. 2018. С. 46-49.
  7. Сєвідова І. О. Формування стратегії на основі наукових досліджень з використанням інструментарію некооперативної теорії ігор. Ефективна економіка. 2018. Вип. 3. С.35-45.
  8. Babenko V., Nazarenko O., Nazarenko I., Mandych O., Krutko М. Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 3 /4 (93). Р. 6–14.
  9. Батюк Л. А., Квятко Т. М., Бабко Н.М. Транснаціоналізація національних еконо-мічних систем в умовах глобалізації. Вісник ХНТУСГ : економічні науки. 2018. Вип. 200. С. 95-103.

Статтю було отримано 12.10.2018